Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument. En stor del av landets återförsäljare av böcker i olika försäljningskanaler lämnar dagliga uppgifter till statistiken.

Bokförsäljningen ökade med 4,5 procent i kronor räknat – tack vare stark försäljning hos digitala abonnemangstjänster och i internetbokhandel

Den totala bokförsäljningen ökade med 4,5 procent i kronor räknat under det första halvåret 2017 jämfört med samma tidsperiod föregående år. Förklaringen till uppgången är framför allt en stark försäljning hos digitala abonnemangstjänster (BookBeat, Nextory och Storytel) och en ökad försäljning i internetbokhandel.

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 55,1 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 6,4 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 4,7 procent och dagligvaruhandeln minskade med 16,4 procent. Bortses från försäljningsökningen hos de digitala abonnemangstjänsterna är den totala bokförsäljningen oförändrad jämfört med första halvåret 2016.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 12,6 procent. Bortses från försäljningen hos de digitala abonnemangstjänsterna, där antalet sålda böcker ökade med 81,9 procent, minskade däremot antalet sålda böcker med 2,9 procent. Störst var minskningen i dagligvaruhandeln, där antalet sålda exemplar minskade med 13,3 procent. I den fysiska bokhandeln minskade försäljningen med 4,2 procent.

– Allt fler väljer att både köpa och konsumera böcker via digitala abonnemangstjänster och internet, samtidigt som butiksåterförsäljare minskar sin försäljning av tryckta böcker. Det är positivt att fler människor tar del av litteratur på nya sätt och i nya format, men det är viktigt att den tryckta boken fortsatt har ett skyltfönster och stark försäljning via den fysiska bokhandeln, säger rapportförfattaren Erik Wikberg som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Försäljningen av pocketböcker minskade med 7,5 procent i kronor räknat, medan inbundna böcker ökade med 3,3 procent. E-böcker och digitala ljudböcker sålda via digitala abonnemangstjänster står för de största förändringarna bland bokformaten, där e-boksförsäljningen ökade med 171,7 procent och försäljningen av digitala ljudböcker ökade med 50,3 procent räknat i kronor. Över 90 procent av de böcker som konsumeras genom digitala abonnemangstjänster är digitala ljudböcker.

Bokförsäljningsstatistikens årsrapport för 2016 visar en svagt ökande bokmarknad

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker har ökat stadigt under flera år. Under första halvåret 2017 ökade försäljningen med ytterligare 4,0 procent räknat i kronor. Störst var ökningarna i åldersgruppen 9-12 år och 12-15 år, där försäljningen ökade med 10,9 procent respektive 9,9 procent.

Den totala försäljningen av böcker ökade med 1,6 procent under 2016 visar rapporten ”Boken 2017 – marknaden, trender och analyser”, som publicerades den 14 februari 2017.                                 

Sammanlagt ökade försäljning av allmänlitteratur hos återförsäljare av böcker, inklusive digitala abonnemangstjänster, med 1,6 procent räknat i ekonomiska termer.
 
Om digitala abonnemangstjänster som t ex. BookBeat, Nextory och Storytel räknas bort, minskade dock den totala försäljningen via övriga kanaler (fysisk bokhandel, dagligvaruhandel och internetbokhandel/bokklubbar) med 2,0 procent.
 
Rapporten Boken 2017 – marknaden, trender och analyser är skriven av Erik Wikberg, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
– Tack vare en stark tillväxt för digitala abonnemangstjänster växte marknaden som helhet. Det är glädjande men det är samtidigt viktigt att uppmärksamma att bokförsäljningen skulle ha minskat utan dessa nyare marknadsaktörer. Eftersom vi dessutom ser att bokförsäljningen ser väldigt olika ut i olika län är det angeläget att uppmärksamma de utmaningar som finns för att stärka läsningen i alla befolkningsgrupper och i alla delar av landet, säger Erik Wikberg.
 
Försäljning i fysisk bokhandel minskade med 4,9 procent medan internetbokhandeln och bokklubbar ökade med 0,9 procent. Dagligvaruhandeln visade en fortsatt minskning under 2016, motsvarande 5,6 procent, vilket dock är en procentuellt mindre nedgång än vad denna försäljningskanal uppvisat de närmast föregående åren.
 
Mats Ahlström, bokhandlare och ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen, säger:
 
– Den fysiska bokhandelns nedgång har två generella förklaringar. Veckodagarna låg under kalenderåret 2016 på ett sådant sätt att en större andel konsumenter valde att handla julklappar på internet. Varken Nobelpriset eller Augustpriset genererade några stora försäljningssuccéer.
 
Barn- och ungdomslitteraturen visade en fortsatt ökning under 2016. Totalt ökade denna genre med 2,9 procent. Böcker för läsåldern 9-12 år ökade med hela 20,5 procent. Skönlitteratur och populär facklitteratur ökade också, motsvarande 1,4 procent respektive 1,9 procent. Deckare och spänningsromaner minskade med 6,9 procent trots många placeringar på listan över de bäst säljande skönlitterära verken under 2016.
 
Den bäst säljande skönlitterära boken under 2016 var Kaninjägaren av Lars Kepler. Den bäst säljande facklitterära boken var Ibland mår jag inte så bra av Therese Lindgren.

Rättelse

Efter att Boken 2017 – marknaden, trender och analyser publicerats har vi uppmärksammat att statistikuppgifter för försäljning via internet och bokklubbar i Jämtlands län samt försäljning via fysisk bokhandel i Örebro och Kronobergs län avviker från vad som är rimligt. Dessa uppgifter finns publicerade på s. 47 i helårsrapporten. Efter att ha utrett orsaken till detta har det konstaterats att ett par uppgiftslämnare av misstag använt felaktiga regionskoder som gjorde att försäljningen i Örebro och Kronobergs län såg större ut än den var. Detta problem är numera åtgärdat för framtida regionala jämförelser. Att Jämtlands läns försäljning avvek från vad som var förväntat beror på att flera stora, rikstäckande institutionella kunder har sin fakturaadress i länet.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. 

Läs om hur våra medlemmar löpande kan ta del av och använda sig av Bokförsäljningsstatistiken här

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar och detaljhandeln. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras. 

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Rapporter med sammanställningar och analyser av Bokförsäljningsstatistiken publiceras löpande. 

Rapporterna är skrivna av Erik Wikberg som är doktorand i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Om begreppet allmänlitteratur

En uppskattning av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen är att Bokförsäljningsstatistiken omfattar cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs i Sverige. Begreppet allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 
070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se