Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument. En stor del av landets återförsäljare av böcker i olika försäljningskanaler lämnar dagliga uppgifter till statistiken.

Den totala försäljningen av böcker ökade med 1,6 procent under 2016 visar rapporten ”Boken 2017 – marknaden, trender och analyser”, som publicerades den 14 februari 2017.                                 

Sammanlagt ökade försäljning av allmänlitteratur hos återförsäljare av böcker, inklusive digitala abonnemangstjänster, med 1,6 procent räknat i ekonomiska termer.
 
Om digitala abonnemangstjänster som t ex. BookBeat, Nextory och Storytel räknas bort, minskade dock den totala försäljningen via övriga kanaler (fysisk bokhandel, dagligvaruhandel och internetbokhandel/bokklubbar) med 2,0 procent.
 
Rapporten Boken 2017 – marknaden, trender och analyser är skriven av Erik Wikberg, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
– Tack vare en stark tillväxt för digitala abonnemangstjänster växte marknaden som helhet. Det är glädjande men det är samtidigt viktigt att uppmärksamma att bokförsäljningen skulle ha minskat utan dessa nyare marknadsaktörer. Eftersom vi dessutom ser att bokförsäljningen ser väldigt olika ut i olika län är det angeläget att uppmärksamma de utmaningar som finns för att stärka läsningen i alla befolkningsgrupper och i alla delar av landet, säger Erik Wikberg.
 
Försäljning i fysisk bokhandel minskade med 4,9 procent medan internetbokhandeln och bokklubbar ökade med 0,9 procent. Dagligvaruhandeln visade en fortsatt minskning under 2016, motsvarande 5,6 procent, vilket dock är en procentuellt mindre nedgång än vad denna försäljningskanal uppvisat de närmast föregående åren.
 
Mats Ahlström, bokhandlare och ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen, säger:
 
– Den fysiska bokhandelns nedgång har två generella förklaringar. Veckodagarna låg under kalenderåret 2016 på ett sådant sätt att en större andel konsumenter valde att handla julklappar på internet. Varken Nobelpriset eller Augustpriset genererade några stora försäljningssuccéer.
 
Barn- och ungdomslitteraturen visade en fortsatt ökning under 2016. Totalt ökade denna genre med 2,9 procent. Böcker för läsåldern 9-12 år ökade med hela 20,5 procent. Skönlitteratur och populär facklitteratur ökade också, motsvarande 1,4 procent respektive 1,9 procent. Deckare och spänningsromaner minskade med 6,9 procent trots många placeringar på listan över de bäst säljande skönlitterära verken under 2016.
 
Den bäst säljande skönlitterära boken under 2016 var Kaninjägaren av Lars Kepler. Den bäst säljande facklitterära boken var Ibland mår jag inte så bra av Therese Lindgren.

OBS! Efter det att bokförsäljningsstatistiken för 2017 offentliggjorts har vi uppmärksammats på att statistikuppgifter för försäljningen via Internet och bokklubbar i Jämtlands län samt försäljningen via fysisk bokhandel i Örebro och Kronbergs län avviker från vad som synes vara rimligt. Vi utreder orsakerna till detta och avser, om felaktigheter kan konstateras, att korrigera detta i nästkommande rapporter.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. 

Läs om hur våra medlemmar löpande kan ta del av och använda sig av Bokförsäljningsstatistiken här

Mer om rapporterna

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar och detaljhandeln. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras. 

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Rapporter med sammanställningar och analyser av Bokförsäljningsstatistiken publiceras löpande. 

Rapporterna är skrivna av Erik Wikberg som är doktorand i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Om begreppet allmänlitteratur

En uppskattning av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen är att Bokförsäljningsstatistiken omfattar cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs i Sverige. Begreppet allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

För mer information om rapporterna, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 
070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se