Den totala bokförsäljningen i Sverige

Den totala bokförsäljningen i Sverige

Marknader består av många marknadsplatser. Det är därför inte entydigt hur stor den totala bokmarknaden är. Den avgränsning av marknaden som vi använt ger att den totala bokmarknaden i Sverige uppgick till cirka 8,1 miljarder kronor exklusive moms 2016.

Att besvara hur stor marknaden är för försäljningen av böcker är en mer komplicerad fråga än vad den kan synas vara vid en första anblick. Det är inte givet hur en bok ska definieras och särskiljas från broschyrer, byggnormer och andra publikationer som säljs med ett ISBN-nummer. Det bör klargöras om det enbart är försäljningen av nya böcker som åsyftas, eller om andrahandsmarknadens antikvariat, loppmarknader och second hand-butiker ska inkluderas. Dessutom är det inte givet om man med en marknad menar marknadsplatser i Sverige eller om svenska medborgares köp från internationell näthandel och andra försäljningsställen utomlands ska inkluderas. Det är heller inte klart om all försäljning från marknadsplatser med böcker som huvudsaklig verksamhet inkluderas eller om anteckningsblock, pennor och dylikt som också ofta säljs i boklådor räknas bort från den totala bokmarknaden.

Det saknas statlig statistik för hur stor den samlade försäljningen av publikationer med ISBN-nummer är i Sverige, liksom statistik över hur stor den samlade konsumtionen från utländska försäljningsställen är bland svenska medborgare.

För att ge ett mått på den totala bokmarknaden i Sverige har vi använt oss av SCB:s Företagsdatabas standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) av försäljningsställen med böcker som huvudsaklig verksamhet

De två SNI-koder som använts är: 47.610 Specialiserad butikshandel med böcker och 47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror. Därtill har direktförsäljning från förlag hämtats ur Svenska Förläggareföreningens Förlagsstatistik. Uppgifterna om kommunala läromedel kommer från Svenska Läromedel och omfattar deras medlemsförlags försäljning till grundskola och gymnasiet, inklusive kommunal vuxenutbildning och SFI. Måtten omfattar inte sekundärmarknaden för böcker. Försäljning av begagnade böcker vid antikvariat, loppmarknader, med mera, ingår med andra ord inte.

Dessa underlag visar följande försäljning exklusive moms (Mkr).

PRIMÄRMARKNAD

2013

2014

2015

2016

Förändring

2016 (%)

Total butikshandel

3 025

2 943

2 972

2 895

-2,1

Total postorder- och internetförsäljning

3 878

3 856

4 027

4 123

+2,5

Direktförsäljning från förlag

159

169

156

172

+3,0

Kommunala läromedel

889

863

858

924

+7,7

TOTALT

7 951

7 831

8 013

8 114

+1,3

 Källa: SCB:s Företagsdatabas, Förlagsstatistiken och Svenska Läromedel.

En avgränsning av den totala bokmarknaden i Sverige

Källa: SCB:s Företagsdatabas, Förlagsstatistiken och Svenska Läromedel. 
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.

 

Måtten ovan har fördelen att de är tillförlitliga och jämförbara över tid. Nackdelen med måtten är att de inkluderar andra varor i boklådor och andra försäljningsställen som inte avser böcker, samtidigt som den exkluderar de böcker som säljs i företag som inte har böcker som huvudsaklig inriktning. Siffrorna inkluderar export. Det bör noteras att exempelvis Btj (som säljer böcker till folk- och skolbiblioteken), stormarknader och varuhus som säljer böcker i dagligvaruhandeln, bensinstationer, museishoppar, antikvariat, andra återförsäljare av begagnade böcker m.fl. inte ingår i måtten ovan.

Svenska Förläggareföreningen publicerar i samarbete med Svenska Bokhandlareföreningen sedan 2014 detaljerad statistik över bokförsäljningen i Sverige, från återförsäljare till slutkonsument. Dessa rapporter kan med fördel läsas som kompletterande och fördjupande statistik för den som är intresserad. Uppgiftslämnarna har lämnat specificerad statistik där enbart försäljning av böcker ingår och där varje såld bok kodats per format, tidsperiod och genre. Även om statistiken inte är heltäckande för den totala bokmarknaden som den avgränsats ovan, ger Bokförsäljningsstatistikens dataunderlag långt mer specificerade och exakta analyser.

 

Denna sida uppdaterades i juli 2017 och kommer att uppdateras nästa gång i juni 2018.