Digitala böcker i Sverige

Digitala böcker i Sverige

Den svenska e-boksmarknaden blir allt viktigare. I synnerhet har försäljning av digitala ljudböcker via abonnemangstjänster på internet visat sig vara en växande marknad. Även om den svenska marknaden inte vuxit lika snabbt som den amerikanska eller engelska har den fått allt större betydelse i förlagens ekonomi.

Förläggareföreningens Förlagsstatistik visar att beståndet av svenska e-böcker fylls på i stabil takt. Under 2016 ökade nyutgivningen av framför allt barn- och ungdomsböcker, som mer än fördubblades jämfört med 2015. 

Antal nya e-böcker

 

Källa: Svenska Förläggareföreningens Förlagsstatistik 2016.
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det. 

Utöver e-boksutgivningen hos Förläggareföreningens medlemmar finns idag en omfattande utgivning hos kursboksförlag, mindre allmänförlag, egenutgivare och andra utgivare utanför den traditionella kretsen av förläggare. Hos de stora nätbokhandlarna märks att utbudet av e-böcker ökat starkt de senaste åren.

Medlemsförlagens försäljning av e-böcker Mkr exkl. moms

Källa: Svenska Förläggareföreningens Förlagsstatistik 2016.
Anm: Diagrammet visar förlagens sammanlagda intäkter för försäljning och utlåning av nedladdningsbara och strömmade e-böcker.
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det. 

Intäkterna från e-böcker steg till 43,1 MKR 2016 hos Förläggareföreningens medlemsförlag. Detta var en måttlig ökning från året innan, då tillväxten var betydligt högre. Det är värt att notera att backlisttitlarna sedan ett par år tillbaka har gett större intäkter än nyheterna – en förväntad utveckling när antalet beställningsbara titlar ackumuleras. Under 2016 förstärktes denna trend. E-böckerna stod 2016 för 1 procent av förlagens samlade försäljningsintäkter. Det finns dock stora skillnader mellan olika förlag.

Distributionen av e-böcker har två huvudflöden: Utlåning genom folkbiblioteken och försäljning genom återförsäljare, i första hand nätbokhandeln.

Abonnemangsmodeller för digitala böcker, särskilt digitala ljudböcker, har vuxit starkt de senaste åren. I rapporten Boken 2017 – marknaden, trender och analyser framgår att marknaden för digitala ljudböcker växer kraftigt. Under 2016 ökade försäljningen för BookBeat, Nextory och Storytel motsvarande 61,4 procent. I denna marknadskanal ökade försäljningen av e-böcker med motsvarande 409,1 procent och digitala ljudböcker med 51,6 procent. Hos de digitala abonnemangstjänsterna är det framför allt digitala ljudböcker som konsumeras. Försäljningen av digitala ljudböcker uppgick till ca 323 miljoner kronor ex moms, att jämföra med försäljningen av e-böcker som uppgick till cirka 31 miljoner kronor.

Biblioteksutlåningen har länge stått för den största delen av förlagens försäljning av e-böcker. Kungliga biblioteket uppger i rapporten Bibliotek 2016 att e-boksanvändningen på folkbiblioteken står för mindre än 5 procent av den totala utlåningen.

Enligt rapportens underliggande data anges att nära 11 miljoner nedladdningar/lån av digitala böcker gjordes på alla offentligt finansierade bibliotek. I denna siffra ingår statistik från Elib, nedladdningar av doktorsavhandlingar samt ljudböcker och talböcker. En betydande majoritet (73 procent) av dessa nedladdningar/utlån utfördes på högskole- och universitetsbibliotek.

Nordicom vid Göteborgs universitet mäter sedan början av 1980-talet medieanvändningen hos det svenska folket. Resultaten publiceras bl.a. i den årliga rapporten Mediebarometern.

Läsare en genomsnittlig dag 2010-2016 i åldersgruppen 9-79 år i procent

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tryckt bok

33

33

31

30

32

31

30

Ljudbok

3

3

3

3

4

4

4

E-bok

0

0,5

1

1

1

1

2

Övirga
format

36

36

34

34

36

36

35

Källa: Mediebarometern.
Anm: Sifforna summerar inte beroende på avrundningar.

Resultaten för 2016 visar en liten ökning i den dagliga e-boksläsningen. 2 procent av de intervjuade läste en e-bok en genomsnittlig dag.

Denna sida uppdaterades i juli 2017 och kommer att uppdateras nästa gång i juni 2018.