Våra viktigaste frågor

Våra viktigaste frågor

Vi arbetar aktivt för att hos politiker, myndigheter, organisationer och media bevaka och driva medlemsförlagens intressen.

En viktig del i vårt påverkansarbete är att delta i det offentliga samtalet i media. Här finns våra debattartiklar samlade.

Varje år besvarar föreningen ett stort antal utredningsremisser och departementsskrivelser, främst inom kulturområdet och det upphovsrättliga området. Se våra remissvar här.

Faktabanken hittar du våra rapporter som vi publicerar löpande i olika aktuella ämnen.

Upphovsrätten

Vi arbetar för att stärka upphovsrättens ställning. Upphovsrätten är en förutsättning för professionell utgivning av böcker och möjliggör att upphovsmän och förlag, de som gör den ekonomiska investeringen i utgivningen, får betalt för sitt arbete. När upphovsrätten hotas, hotas tillgången till litteratur. Vi arbetar aktivt för att minska illegal bokpublicering. Detta gör vi genom att skaffa oss god kunskap om hur omfattande denna publicering är, informera våra medlemmar och vidta de rättsliga åtgärder vi finner nödvändiga. Den snabba digitala utvecklingen gör det särskilt angeläget att diskutera vikten av en stark upphovsrätt i den digitala miljön och upphovsrättens roll vid digital utgivning. 

Bokens digitalisering – utmaningar och möjligheter

Momsen på böcker

Strömmande och nedladdningsbara böcker

Föreningens arbete med att Sverige skattemässigt ska likställa alla bokformat har i princip varit igång sedan 2010. Efter ett bakslag i juni 2017, då EU:s finansministrar i ECOFIN, inte kunde komma överens, beslutades äntligen den 2 oktober 2018 att ändra den gemensamma lagstiftningen på så sätt att elektroniska publikationer också får omfattas av möjligheten till reducerad moms i medlemsländerna.

Den 4 december 2018 trädde den nya lagstiftningen i EU ikraft. Efter det svenska riksdagsvalet i september 2018 dröjde det innan regeringsfrågan kunnat lösas. Detta gjorde att det svenska lagstiftningsarbetet kring frågan fördröjdes. Finansdepartementet sände sent i december 2018 ut en promemoria rörande ny lagstiftning på remiss vilken också behandlades av lagrådet.

Den 1 juli 2019 sänktes momsen på strömmande och nedladdningsbara böcker i Sverige. Därmed behandlas alla bokformat skattemässigt lika.

Momssänkningen i Sverige 2002 och ändrad EU-lagstiftning 2009

Momsen på böcker är en fråga som Förläggareföreningen arbetat med sedan 1998. Den 1 januari 2002 sänktes momsen på böcker från 25 till 6 %. Under 2008 och 2009 pågick en dialog mellan Sverige och EU rörande huruvida Sverige bröt mot den gemensamma lagstiftningen rörande mervärdesskatt på böcker eftersom Sverige 2002 också sänkt momsen på ljudböcker. Enligt den gemensamma EU-lagstiftningen vid den tidpunkten fick endast tryckta böcker omfattas av reducerad moms. Hela frågan löstes genom att EU ändrade lagstiftningen på så sätt att alla böcker på fysiska bärare fick ha reducerad moms i medlemsländerna. Denna gemensamma lagstiftning är alltså nu ändrad på så sätt att alla böcker oavsett format tillåts ha reducerad moms.

E-böcker och bibliotek

Det är viktigt att försäljningen av digitala böcker, e-böcker och strömmande ljudböcker, till biblioteken och deras utlåning av dessa ska stå i balans med försäljningen på marknaden. Idag säljs merparten av alla e-böcker till biblioteken för utlåning medan endast en mindre del säljs genom de gängse försäljningskanalerna på marknaden. Totalt sett utgör digitala böcker ca 15 % av förlagens totala försäljning och av dessa utgör ljudböckerna den absolut största delen. Läs mer om förlagens utgivning och försäljning här.

Freedom to publish

Vi engagerar oss för yttrande- och tryckfriheten i Sverige och i världen. Genom brev och uppvaktningar uppmärksammar vi fall där utgivare i olika länder förföljs och utsätts för inskränkningar i yttrandefriheten eller andra kränkande rättsliga åtgärder. Vårt internationella engagemang kanaliseras främst genom föreningens medlemskap i International Publishers Association, IPA, och dess Freedom-to-Publish Committee. Vi samarbetar också med Svenska och Internationella PEN kring enskilda författares rättigheter.

Föreningen ingår tillsammans med ett antal andra svenska och internationella organisationer i ett nätverk till stöd för den svenska förläggaren Gui Minhai som är frihetsberövad sedan oktober 2015. 

Boken och läsandet

Svenska Förläggareföreningen vill på olika sätt bidra till ökad och breddad läsning. Det gör vi bland annat genom att brett följa utvecklingen på bokområdet genom detaljerad statistik över utgivning och försäljning men också när det gäller biblioteksutlån och läsning. Genom god kunskap om hur branschen utvecklas, också på detaljerad nivå, kan förlagen vara än mer relevant när det gäller sin utgivning, marknadsföring och försäljning.

Vi vill också varje år sätta fokus på de allra bästa nyutkomna svenska böckerna. Det gör vi genom att varje år dela ut Augustpriset i tre kategorier skönlitteratur, barn- och ungdomsböcker samt fackböcker. Genom Lilla Augustpriset vill vi uppmuntra ungdomar till eget skrivande. Föreningen stödjer också andra läsinitiativ som t ex. Berättarministeriet, Teskedsorden och Läslov.