Våra viktigaste frågor

Våra viktigaste frågor

Vi arbetar aktivt för att hos politiker, myndigheter, organisationer och media bevaka och driva medlemsförlagens intressen.

En viktig del i vårt påverkansarbete är att delta i det offentliga samtalet i media. Här finns våra debattartiklar samlade.

Varje år besvarar föreningen ett stort antal utredningsremisser och departementsskrivelser, främst inom kulturområdet och det upphovsrättliga området. Se våra remissvar här.

Faktabanken hittar du våra rapporter som vi publicerar löpande i olika aktuella ämnen.

Upphovsrätten

Vi arbetar för att stärka upphovsrättens ställning. Upphovsrätten är en förutsättning för professionell utgivning av böcker och möjliggör att upphovsmän och förlag, de som gör den ekonomiska investeringen i utgivningen, får betalt för sitt arbete. När upphovsrätten hotas, hotas tillgången till litteratur. Vi arbetar aktivt för att minska illegal bokpublicering. Detta gör vi genom att skaffa oss god kunskap om hur omfattande denna publicering är, informera våra medlemmar och vidta de rättsliga åtgärder vi finner nödvändiga. Den snabba digitala utvecklingen gör det särskilt angeläget att diskutera vikten av en stark upphovsrätt i den digitala miljön och upphovsrättens roll vid digital utgivning. 

Bokens digitalisering – utmaningar och möjligheter

Reducerad moms på alla bokformat – ECOFIN öppnar för sänkt moms på elektroniska böcker i medlemsländerna

Vi har under många år arbetat för att alla böcker, oavsett format, ska omfattas av låg moms. Idag har alla fysiska bokformat 6 % moms i Sverige, medan momsen på nedladdningsbara och strömmande böcker har 25 %. Anledningen till det är att den gemensamma EU-lagstiftningen inte tillåter medlemsländerna att ha reducerad momsnivå på de elektroniska bokformaten. Listan över varor och tjänster som tillåts ha reducerad momsnivå omfattar endast böcker på fysiska bärare. Det här innebär förstås en nackdel för de digitala formaten, det blir svårare för branschen att etablera en framgångsrik marknad och konsumentpriserna blir högre än de annars skulle vara. Den 25 januari 2017 publicerades en debattartikel i DN, ”Digitalmomsen måste sänkas så snart som möjligt”, där såväl kulturministern och finansministern lovade att så snart EU-lagstiftningen ändras kommer momsen på elektroniska publikationer att sänkas i Sverige.

Den 2 oktober 2018 fattade EU:s finansministrar det efterlängtade beslutat att godkänna EU-kommissionens förslag rörande momsen på elektroniska publikationer. Därmed står det Sverige fritt att sänka momsen på strömmande och nedladdningsbara böcker.  

E-böcker och bibliotek

Det är viktigt att försäljningen av digitala böcker, e-böcker och strömmande ljudböcker, till biblioteken och deras utlåning av dessa ska stå i balans med försäljningen på marknaden. Idag säljs merparten av alla e-böcker till biblioteken för utlåning medan endast en mindre del säljs genom de gängse försäljningskanalerna på marknaden. Totalt sett utgör digitala böcker ca 15 % av förlagens totala försäljning och av dessa utgör ljudböckerna den absolut största delen. Läs mer om förlagens utgivning och försäljning här.

Freedom to publish

Vi engagerar oss för yttrande- och tryckfriheten i Sverige och i världen. Genom brev och uppvaktningar uppmärksammar vi fall där utgivare i olika länder förföljs och utsätts för inskränkningar i yttrandefriheten eller andra kränkande rättsliga åtgärder. Vårt internationella engagemang kanaliseras främst genom föreningens medlemskap i International Publishers Association, IPA, och dess Freedom-to-Publish Committee. Vi samarbetar också med Svenska och Internationella PEN kring enskilda författares rättigheter.

Föreningen ingår tillsammans med ett antal andra svenska och internationella organisationer i ett nätverk till stöd för den svenska förläggaren Gui Minhai som är frihetsberövad sedan oktober 2015. 

Boken och läsandet

Svenska Förläggareföreningen vill på olika sätt bidra till ökad och breddad läsning. Det gör vi bland annat genom att brett följa utvecklingen på bokområdet genom detaljerad statistik över utgivning och försäljning men också när det gäller biblioteksutlån och läsning. Genom god kunskap om hur branschen utvecklas, också på detaljerad nivå, kan förlagen vara än mer relevant när det gäller sin utgivning, marknadsföring och försäljning.

Vi vill också varje år sätta fokus på de allra bästa nyutkomna svenska böckerna. Det gör vi genom att varje år dela ut Augustpriset i tre kategorier skönlitteratur, barn- och ungdomsböcker samt fackböcker. Genom Lilla Augustpriset vill vi uppmuntra ungdomar till eget skrivande. Föreningen stödjer också andra läsinitiativ som t ex. Berättarministeriet, Teskedsorden och Läslov.