Avtalad upphovsrätt

Avtalad upphovsrätt

Delbetänkande av Upphovsrättsutredningen (SOU 2010:24). Svenska Förläggareföreningen och Föreningen Svenska Läromedel har genom remiss daterad den 10 maj 2010 beretts tillfälle att yttra sig över Upphovsrättsutredningens delbetänkande.

Nedladdningsbara filer: 

Föreningarna önskar härmed lämna in ett gemensamt yttrande. Svenska Förläggareföreningen har tidigare i september 2006 och i januari 2009 lämnat in skrifter till Upphovsrättsutredningen med anledning av översynen av upphovsrättslagen (URL) och de expertgruppmöten som hållits. Skrifterna bifogas yttrandet som bilaga 1 och 2.

Allmänt

Föreningarna är i huvudsak positiva till de förslag som utredaren presenterar och utredarens utgångspunktatt avtalsfrihet ska råda vid upplåtelse och överlåtelse av upphovsrätt. Vi instämmer i utredarens konstaterande att de särskilda förlagsavtalsreglerna är föråldrade och åsidosatta av avtal. Föreningarna har inget att invända mot att dessa utmönstras och ersätts med generella och branschneutrala regler. Trots att Föreningarna är positiva till förslaget har Föreningarna vissa synpunkter,anmärkningar och tydliggöranden vilka kommer att tas upp under respektive rubrik i betänkandet.

3.3 Tolkning av avtal på upphovsrättens område

Vi delar utredarens ambition att klargöra vad som redan gäller enligt svensk rätt. Vi anser dock att det fortfarande finns oklarheter beträffande möjligheten att förutse effekten av att regeln som kodifierar specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen föreslås vara dispositiv. Om den avtalas bort, gäller den då i alla fall som tolkningsregel vid tolkningen av avtalet i vilket parterna avtalade bort tolkningsregeln?

3.4 Jämkning av avtal på upphovsrättens område

Föreningarna ser inte något behov av en hänvisning i URL till 36 § AvtL, men har inte någon invändning mot förslaget förutsatt att införandet endast innebär en pedagogisk hänvisning och inte medför några andra tolkningsmöjligheter än vad som gäller idag. 

3.5 Nyttjande av förvärvade rättigheter

Föreningarna har inte någon invändning mot införandet av en dispositiv regel om en användnings- eller aktivitetsplikt för förvärvaren som förhindrar att död mans hand läggs på verken. Det ligger i förvärvarens intresse att utnyttja ett verk som den förvärvat rätten till och investerat pengar i.

3.6 Upphovsmannens rätt till ersättning

För att minska risken för tvister och tolkningsproblem i anslutning till utredarens förslag menar Föreningarna att det är nödvändigt med ett förtydligande i lagtexten att det är omständigheterna vid tiden då avtalet ingicks som ska gälla som utgångspunkt för bedömningen av vad som ska anses som skälig ersättning.

3.7 Upphovsrätten i anställningsförhållanden m.m.

Enligt vårt förmenande utgör inte förslaget en kodifiering av den s.k. tumregeln. Istället innebär den föreslagna arbetsgivarregeln en mer omfattande rättighetsövergång än den som torde kunna utläsas ur doktrin och praxis. Från Föreningarnas sida befarar vi med en sådan utvidgad rättighetsövergång en inlåsningseffekt av rättigheter som missgynnar författarna och förlagsbranschen. Vår uppfattning är att dessa frågor kan regleras inom ramen för anställningsavtal och kollektivavtal. För det fall utredningens förslag genomförs befarar Föreningarna att det bland annat kommer att leda till tolkningssvårigheter av vad som gäller enligt det så kallade lärarundantaget.

4.2 Behörigheten att träffa avtal med avtalslicensverkan samt inkassera ersättning

I den förslagna kap 3 a om avtalslicenser anges genomgående ”upphovsmän” trots att lagstiftaren avser både upphovsmän och rättsinnehavare. För att få en tydlig och lättbegriplig lagtext anser Föreningarna att termen ”upphovsmän” ska ersättas med ”rättsinnehavare”.

Vidare anser Föreningarna att det bästa sättet att uppnå tydlighet och förutsägbarhet på en marknad är att införa ett krav på godkännande av den organisation som ingår avtal med avtalslicensverkan. På en marknad med specifika och generella avtalslicenser kommer det att bli än mer viktigt.  Det måste vara tydligt vilken organisation som är mottagare av användningsförbud och vilken organisation ekonomiska krav ska riktas mot. Vi anser inte att det räcker att uppställa ett krav på offentliggörande av avtalet. Det ska vara lika tydligt för utanförstående rättsinnehavare som för medlemmarna i en organisation. 

4.7 En generell avtalslicens?

Föreningarna delar utredningens analys av behovet av en smidig rättighetsklarering på en snabbt växande marknad med massutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade verk. Liksom utredningen anser vi att en särskild avtalslicens skulle kunna vara ett flexibelt och praktiskt sätt att lösa frågan om rättighetsklareringen. Däremot delar vi inte utredningens slutsats att det inte krävs en godkännandeordning i anslutning till den särskilda avtalslicensen (se ovan 4.2). Föreningarna menar att en förutsättning för att den särskilda avtalslicensen ska fungera är att det finns någon form av övergripande kontroll genom vilken organisationernas representativitet och avtalsområdet och dess avgränsningar godkänns innan avtal träffas. Den bedömning lagstiftaren har gjort när det gäller de specifika avtalslicenserna kan inte ersättas med marknadens, eller snarare avtalsparternas, bedömningar. Inte minst beroende på att aktörerna på en marknad kan göra olika bedömningar av möjligheten att träffa individuella avtal.

4.4 Framställning av exemplar inom myndigheter och företag

Föreningarna är medlemmar i Bonus Presskopia, och lämnar in synpunkter genom Bonus Presskopia.

4.5 Möjligheten för arkiv och bibliotek att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade verk

Föreningarna konstaterar att den föreslagna lydelsen i 21 § URL inte begränsar sig till att avse arkivens och bibliotekens egna samlingar. Vi menar att ett sådant förtydligande bör föras in i lagtexten.

 

Stockholm den 30 augusti 2010

 

För Svenska Förläggareföreningen                                För Föreningen Svenska Läromedel

 

Kristina Ahlinder                                                           Rickard Vinde

Direktör                                                                         Direktör

           

 

Yttrande till Justitiedepartementet, Enheten för immaterialrätt och transporträtt, 30 augusti 2010   

ACE 17 Purecontrol FG