Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument. En stor del av landets återförsäljare av böcker i olika försäljningskanaler lämnar dagliga uppgifter till statistiken.

Försäljningen av allmänlitteratur ökade med 4,9 procent under 2018

Den totala försäljningen av böcker ökade med 4,9 procent under 2018. Försäljningen av allmänlitteratur ökade under 2018 tack vare en stark internetförsäljning. Internetbokhandeln ökade med 5,8 procent och digitala abonnemangstjänster med 33,4 procent. Samtidigt minskade försäljning i fysisk butik. I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 5,2 procent och i dagligvaruhandeln med 5,9 procent.

Att internetförsäljning tar marknadsandelar från fysisk handel syns ännu tydligare när försäljning räknas i antal sålda exemplar. Den fysiska bokhandeln sålde 5,5 procent färre böcker och dagligvaruhandeln sålde 8,8 procent färre böcker under 2018. Internetbokhandeln ökade sin försäljning med 6,8 procent. Allra mest ökade den volymmässiga konsumtionen i digitala abonnemangstjänster, motsvarande 44,9 procent. I dessa tjänster säljs inte böcker styckvis utan i abonnemang där böcker tillgängliggörs under en begränsad tid.

Rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018 publicerades den 18 februari 2019 och är skriven av Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

- De fortsatta försäljningsframgångarna för digitala abonnemangstjänster visar att intresset för litteratur och läsning är starkt. Att snittintäkten för digitala ljudböcker i denna kanal minskar aktualiserar dock frågor om alla aktörers ersättningar. Det är fantastiskt att konsumenter får tillgång till böcker till låg kostnad men det ligger också i allas intresse att ersättningar inte minskar på ett sådant sätt att utgivningen blir lidande, säger rapportförfattare Erik Wikberg.

Barn- och ungdomslitteratur ökade med 8,3 procent i kronor räknat. Denna genre har ökat markant fem år i rad. Genrerna Humaniora, Facklitteratur, Populär facklitteratur och Utländsk litteratur ökade sin försäljning medan Skönlitteratur, Deckare och spänning samt Mat och dryck minskade. Denna genrejämförelse inkluderar inte försäljning från digitala abonnemangstjänster. Minskningen av skönlitterära genrer i denna jämförelse kan därför sannolikt delvis förklaras av att konsumtionen av skönlitteratur i högre utsträckning sker i digitala abonnemangstjänster.

Eftersom skönlitterära genrer är populära i digitala abonnemangstjänster är det tänkbart att minskningen av dessa genrer till delar förklaras av att sådan konsumtion istället blivit populärare att ta del av genom digitala abonnemang.

Räknat i antal exemplar var den bäst säljande skönlitterära boken under 2018 Lazarus av Lars Kepler. Factfulness: tio knep som hjälper dig att förstå världen av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund var den bäst säljande facklitterära boken. Den bäst säljande barn- och ungdomsboken var Handbok för superhjältar: Handboken av Elias Våhlund och Agnes Våhlund.

Om rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018 

Rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018 presenterar försäljningsstatistik från den mest omfattande datainsamling av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och redovisar statistik för helåret 2018 jämfört med helåret 2017.
 
Detaljerade jämförelser görs mellan försäljningskanaler, genrer och format. Några områden inom statistiken belyses särskilt, till exempel redovisas barn- och ungdomslitteraturen i olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp.
 
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom rapporten. Datainsamlingen har skett via företaget Bokinfo och omfattar inklusive digitala abonnemangstjänster uppskattningsvis cirka tre fjärdedelar av all försäljning av allmänlitteratur i Sverige. Observera att under slutet av 2017 vann en aktör som ingår i underlaget en större upphandling från en annan aktör som inte ingår i underlaget. Det är därför sannolikt att den totala försäljningsuppgången delvis förklaras av att aktörer som ingår som uppgiftslämnare tagit marknadsandelar från aktörer som inte gör det.

Ladda ned rapporten här.

 

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka tre fjärdedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. 

Läs om hur våra medlemmar löpande kan ta del av och använda sig av Bokförsäljningsstatistiken här

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar och detaljhandeln. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras. 

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Rapporter med sammanställningar och analyser av Bokförsäljningsstatistiken publiceras löpande. 

Rapporterna är skrivna av Erik Wikberg som är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, där han också är forskare och lärare.

Om begreppet allmänlitteratur

En uppskattning av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen är att Bokförsäljningsstatistiken omfattar cirka tre fjärdedelar av all allmänlitteratur som säljs i Sverige. Begreppet allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare, 
070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se