Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument. En stor del av landets återförsäljare av böcker i olika försäljningskanaler lämnar dagliga uppgifter till statistiken.

Bokförsäljningen ökade med 6,2 procent första halvåret 2018

Den totala bokförsäljningen ökade med 6,2 procent i kronor räknat under det första halvåret 2018 jämfört med samma tidsperiod föregående år. Förklaringen till uppgången är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster (BookBeat, Nextory och Storytel) och i internetbokhandeln. Återförsäljare i fysisk bokhandel och dagligvaruhandel minskade.

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 36,9 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 7,5 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 5,2 procent och dagligvaruhandeln minskade med 5,8 procent.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 15,1 procent. Läsning och lyssnande i digitala abonnemangstjänster står för nästan hela denna ökning. Bortses från denna försäljningskanal, där volymen ökade med 49,2 procent, ökade antalet sålda exemplar med 0,9 procent tack vare en stark försäljning i internetbokhandeln. I fysisk bokhandel minskade antalet sålda exemplar med 4,9 procent och i dagligvaruhandeln med 9,2 procent.

 – Allt större andel av bokförsäljningen sker digitalt. Nu är knappt fyra av tio böcker som konsumeras i Sverige sålda i digitala abonnemang. Att abonnemangen dessutom används allt flitigare är intressant eftersom de säljs till en fast månadskostnad, säger rapportförfattaren Erik Wikberg som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bland andra format än de digitala ökar både inbundet och pocket i värde, med 2,4 procent respektive 4,5 procent. Den fysiska ljudboken minskar kraftigt med 10,6 procent. Samtidigt som e-böcker ökar med 32,4 procent och den digitala ljudboken ökar med 37,2 procent i digitala abonnemangstjänster, minskar dessa format när det gäller försäljning i internetbokhandeln.

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker har ökat stadigt under flera år. Under första halvåret 2018 ökade försäljningen med ytterligare 11,0 procent räknat i kronor. I åldersgruppen 6-9 år ökade försäljningen med 16,3 procent. Åldersgrupperna 3-6 år och 9-12 ökade båda med 14,2 procent.

Bokförsäljningen ökade med 4,2 procent i kronor räknat under 2017 – tack vare stark försäljning hos digitala abonnemangstjänster och i internetbokhandel

Den totala bokförsäljningen ökade med 4,2 procent i kronor räknat under 2017 jämfört med samma tidsperiod föregående år. Förklaringen till uppgången är framför allt en stark försäljning hos digitala abonnemangstjänster (BookBeat, Nextory och Storytel) och en ökad försäljning i internetbokhandel.

De digitala abonnemangstjänsterna visar en ökning med 50,1 procent i kronor räknat. Internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 5,0 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 4,5 procent och dagligvaruhandeln minskade med 11,2 procent. Bortses från försäljningsökningen hos de digitala abonnemangstjänsterna är den totala bokförsäljningen 2017 oförändrad jämfört med 2016.

Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 13,0 procent. Bortses från försäljningen hos de digitala abonnemangstjänsterna, där antalet sålda böcker ökade med 64,8 procent, minskade däremot antalet sålda böcker med 1,0 procent. Störst var minskningen i dagligvaruhandeln, där antalet sålda exemplar minskade med 9,6 procent. I den fysiska bokhandeln minskade försäljningen med 3,9 procent.

– Utvecklingen under 2017 visar hur bokbranschen genomgår ett skifte där allt större andel av böcker konsumeras via digitala abonnemangstjänster. Bokkonsumenterna läser allt mer i digitala format och förväntar sig en allt större tillgänglighet. Det är de internetbaserade försäljningsaktörerna som driver tillväxten på bokmarknaden, samtidigt som den fysiska bokhandeln och dagligvaruhandeln har fortsatta utmaningar, säger rapportförfattaren Erik Wikberg som är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Försäljningen av pocketböcker minskade med 3,6 procent i kronor räknat, medan inbundna böcker ökade svagt med 0,1 procent. E-böcker och digitala ljudböcker sålda via digitala abonnemangstjänster står för de största förändringarna bland bokformaten, där e-boksförsäljningen ökade med 96,9 procent och försäljningen av digitala ljudböcker ökade med 47,4 procent räknat i kronor.

Barn- och ungdomslitteraturen visade en fortsatt ökning under 2017. Totalt ökade denna genre med 3,6 procent. Genrerna humaniora, deckare och spänning samt utländsk litteratur ökade också, medan skönlitteratur, facklitteratur och populär facklitteratur minskade. Ett litet antal storsäljande titlar har drivit upp försäljningen inom genren humaniora.

Den bäst säljande skönlitterära boken under 2017 var Mannen som sökte sin skugga av David Lagercrantz. Den bäst säljande facklitterära boken var Hur jag lärde mig förstå världen av Fanny Härgestam och Hans Rosling. Den bäst säljande barnboken var Slottsmysteriet av Martin Widmark som dessutom skrivit fem av de tio bäst säljande barnböckerna under 2017.

Rättelser

Efter att Boken 2017 – marknaden, trender och analyser publicerats har vi uppmärksammat att statistikuppgifter för försäljning via internet och bokklubbar i Jämtlands län samt försäljning via fysisk bokhandel i Örebro och Kronobergs län avviker från vad som är rimligt. Dessa uppgifter finns publicerade på s. 47 i helårsrapporten. Efter att ha utrett orsaken till detta har det konstaterats att ett par uppgiftslämnare av misstag använt felaktiga regionskoder som gjorde att försäljningen i Örebro och Kronobergs län såg större ut än den var. Detta problem är numera åtgärdat för framtida regionala jämförelser. Att Jämtlands läns försäljning avvek från vad som var förväntat beror på att flera stora, rikstäckande institutionella kunder har sin fakturaadress i länet.

Samma rapport angav tyvärr felaktigt att digitala abonnemangstjänster omsatta 218 miljoner kronor år 2015 och 352 miljoner kronor år 2016. De rätta beloppen är 213 miljoner kronor respektive 339 miljoner kronor. Därmed var den korrekta procentuella tillväxten 59 procent och inte 61 procent. Den korrekta procentuella tillväxten på den totala marknaden inklusive digitala abonnemangstjänster uppgick till 1,3 procent och inte 1,5 procent.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka tre fjärdedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. 

Läs om hur våra medlemmar löpande kan ta del av och använda sig av Bokförsäljningsstatistiken här

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar och detaljhandeln. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras. 

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Rapporter med sammanställningar och analyser av Bokförsäljningsstatistiken publiceras löpande. 

Rapporterna är skrivna av Erik Wikberg som är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, där han också är forskare och lärare.

Om begreppet allmänlitteratur

En uppskattning av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen är att Bokförsäljningsstatistiken omfattar cirka tre fjärdedelar av all allmänlitteratur som säljs i Sverige. Begreppet allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare,
070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se