Bokläsningen

Bokläsningen

God läsförmåga och läsförståelse är en förutsättning för att kunna ta aktiv del i samhället. Förläggareföreningen följer den forskning som mäter svenskars läsvanor över tid.

Den mest systematiska undersökningen av svenskars läsvanor publiceras av Nordicom (Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) vid Göteborgs universitet. Deras publikationsserie Mediebarometern mäter sedan slutet av 1970-talet allmänhetens medievanor. 

Eftersom metoden i huvudsak varit oförändrad ger Mediebarometern en unikt lång tidsserie över bokläsningen. Undersökningen baseras på telefonintervjuer med personer i åldrarna 9–79 år. Vi har valt att visa Mediebarometerns sifferserier från och med 1994, eftersom man då gjorde en mindre metodförändring.

Bokläsningen ligger på en stabil nivå

Bokläsning en genomsnittlig dag i åldrarna 9–79 år i procent

OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.
Anm: Från och med 2006 räknas ljudböcker och e-böcker med i bokläsningen.
Källa: Mediebarometern.
 

Mediebarometerns serier över bokläsningen visar stor stabilitet. 36 procent läste en bok en genomsnittlig dag 2017, vilket är en andel som varit stabil under de senaste åren. Det finns dock en tydlig nedgång över längre tid.

Med tanke på bokmarknadens digitalisering finns det anledning att följa läsarnas val av teknisk plattform. Mediebarometern visar detta från och med 2010.

Läsare av olika format en genomsnittlig dag 2010-2017 i åldersgruppen 9-79 år i procent

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tryckt bok

33

33 31 30 32 32 30 31
Ljudbok 3 3 3 3 4 4 4 4
E-bok 0 0,5 1 1 1 1 2 2
TOTAL 36 36 34 34 36 36 35 36

Anm: Sifforna summerar inte beroende på avrundningar.
Källa: Mediebarometern.

Kvinnor respektive de yngsta och äldsta åldersgrupperna läser mest

Mot bakgrund av den intensiva politiska diskussionen om skolresultat och pojkars respektive flickors läsförståelse, är det intressant att titta närmare på data om läsning fördelad på kön och åldersgrupper. 

Läsning en genomsnittlig dag bland kvinnor respektive män under 2017 i procent

OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.
Anm: Från och med 2006 räknas ljudböcker och e-böcker med i bokläsningen.
Källa: Mediebarometern.
 

Mediebarometerns resultat visar att betydligt fler kvinnor än män läser en bok en genomsnittlig dag. Under 2017 läste 44 procent av kvinnorna en bok en genomsnittlig dag medan motsvarande andel för män var 30 procent.

Det finns också stora skillnader mellan åldersgrupper när det gäller läsning en genomsnittlig dag. Läsning är klart vanligast i åldersgruppen 9-14 år, där 60 procent ägnade sig åt bokläsning en genomsnittlig dag 2017. Läsning är vanligast i de yngsta respektive äldsta åldersgrupperna. I gruppen 15-24 år läste 36 procent en bok en genomsnittlig dag, i gruppen 25-44 år läste 31 procent, i gruppen 45-64 år 31 procent och i gruppen 65-79 år läste 39 procent.

Läsning en genomsnittlig dag bland olika åldersgrupper under 2017 i procent

OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.
Källa: Mediebarometern.

Bokläsning en genomsnittlig dag i åldrarna 9–14 år och 15–24 år i procent

OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.
Anm: Från och med 2006 räknas ljudböcker och e-böcker med i bokläsningen.
Källa: Mediebarometern.

Mediebarometerns data visar en tydlig nedgång i bokläsningen bland de yngre sett över en längre tid. 2013 noterades de lägsta läsnivåerna för dessa åldersgrupper. 2014 ökade läsningen mycket för att därefter minska under två år. Att läsningen minskat de senaste åren är intressant att notera eftersom barn- och ungdomsböcker samtidigt haft stora försäljningsframgångar. Detta kan till exempel tyda på en så kallad Matteuseffekt, där föräldrar som redan köper många böcker till sina barn köper ännu fler, medan andra föräldrar köper färre. Det kan också tyda på att barn inte läser mer enbart för att de får fler böcker.

Skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur ligger stabil på en hög nivå

Från 1999 redovisas i Mediebarometern separata tidsserier för läsning av dels skönlitteratur och barn- och ungdomsböcker, dels en kategori bestående av fackböcker, kursböcker och skolböcker. Här avser statistiken läsning en genomsnittlig vecka. Man ser här att det framför allt  är ”pliktläsningen” av facklitteratur, kurs- och läroböcker som har sjunkit medan ”nöjesläsningen” är mer stabil på en högre nivå.

Läsning av olika typer av böcker en genomsnittlig vecka i åldersgruppen 9–14 år i procent


Anm: Från och med 2006 räknas ljudböcker och e-böcker med i bokläsningen.
Källa: Mediebarometern.
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.

Läsning av olika typer av böcker en genomsnittlig vecka i åldersgruppen 15-24 år i procent

OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.
Anm: Från och med 2006 räknas ljudböcker och e-böcker med i bokläsningen.
Källa: Mediebarometern.

Nordicoms webbplats kan du läsa mer om Mediebarometern.

Denna sida uppdaterades i augusti 2018 och kommer att uppdateras nästa gång i maj 2019.