Branschavtal

Branschavtal

I bokbranschen har det genom åren utvecklats dispositiva (icke tvingande) branschavtal slutna av branschorganisationer. Dessa har blivit vägledande för parterna på marknaden trots att förlag och upphovsmän kunnat välja att komma överens om annat än vad avtalen stadgar. 

Fram till år 1996 hade Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ett ramavtal för förlagsavtal mellan förläggare och författare. Sedan ramavtalet sades upp 1996 finns det inte längre något ramavtal på det allmänlitterära området. Förlagen har sedan ramavtalets upphörande utvecklat sina egna förlagsavtal. I vissa fall har dessa sin utgångspunkt i det uppsagda ramavtalet så detta har fortfarande en viss betydelse. Mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund har det även funnits ett ramavtal för översättningar. Detta upphörde att gälla 2017, då det sades upp av Förläggareföreningen. År 2008 sade Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF, upp ramavtalet för utgivning av tryckta läromedel från 1984 med Föreningen Svenska Läromedel. Det sedan tidigare gällande ramavtalet för ljudinspelning av utgivna läromedel, tecknat 1995, sades upp samtidigt.

Avtalet mellan Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI, International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, och Föreningen Svenska Läromedel trädde i kraft 1998 och gäller än idag. Avtalet avser överföringar av fonogram till exemplarbundna ljudupptagningar som används i undervisningsbruk. Avtalet omfattar inte multimediaproduktioner.

Sedan 1985 finns ett ramavtal för illustrationsuppdrag avseende skönlitterära verk för vuxna och barn och ungdom, träffat mellan Svenska Förläggareföreningen (vid avtalets undertecknande Svenska Bokförläggareföreningen) och Föreningen Svenska Tecknare.

Antologiavtalet mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund för skolboksantologier har upphört. Det sades upp 2006 som en följd av ändrade regler i upphovsrättslagen år 2005. Avtalet för musikantologier mellan Svenska Förläggareföreningen och Musikförläggarna gäller fortfarande. Uppräkning av honoraret för musikantologier sker två gånger per år.

Grundregler för Bildhantering, antagna av bland annat Svenska Förläggareföreningen (då Svenska Bokförläggareföreningen), Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare, innehåller bestämmelser för hantering av bilder och ansvar för skador.

Samtliga avtalsdokument finns tillgängliga för föreningens medlemmar under Avtalssamling.