Den totala bokförsäljningen i Sverige

Den totala bokförsäljningen i Sverige

Marknader består av många marknadsplatser och det är därför inte entydigt hur stor den totala bokmarknaden är. Den avgränsning av marknaden som vi använder ger att den totala bokmarknaden i Sverige uppgick till cirka 8,0 miljarder kronor exklusive moms 2018.

Att besvara hur stor marknaden är för försäljningen av böcker är en mer komplicerad fråga än vad den kan synas vara vid en första anblick. Det är inte givet hur en bok ska definieras och särskiljas från broschyrer, byggnormer och andra publikationer som säljs med ett ISBN. Det bör klargöras om det enbart är försäljningen av nya böcker som åsyftas, eller om andrahandsmarknadens antikvariat, loppmarknader och second hand-butiker ska inkluderas. Dessutom är det inte givet om man med en marknad menar marknadsplatser i Sverige eller om svenska medborgares köp från internationell näthandel och andra försäljningsställen utomlands ska inkluderas. Det är heller inte klart om all försäljning från marknadsplatser med böcker som huvudsaklig verksamhet inkluderas eller om anteckningsblock, pennor och dylikt som också ofta säljs i boklådor räknas bort från den totala bokmarknaden.

Det saknas statlig statistik för hur stor den samlade försäljningen av publikationer med ISBN är i Sverige, liksom statistik över hur stor den samlade konsumtionen från utländska försäljningsställen är bland svenska medborgare.

För att ge ett mått på den totala bokmarknaden i Sverige har vi använt oss av SCB:s Företagsdatabas standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) av försäljningsställen med böcker som huvudsaklig verksamhet

De två SNI-koder som använts är: 47.610 Specialiserad butikshandel med böcker och 47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror. Därtill har direktförsäljning från förlag hämtats ur Svenska Förläggareföreningens Förlagsstatistik. Uppgifterna om kommunala läromedel kommer från Läromedelsföretagen och omfattar deras medlemsförlags försäljning till grundskola och gymnasium, inklusive kommunal vuxenutbildning och SFI. Måtten omfattar inte sekundärmarknaden för böcker. Försäljning av begagnade böcker vid antikvariat, loppmarknader, med mera, ingår med andra ord inte.

Dessa underlag visar följande försäljning exklusive moms (Mkr).

PRIMÄRMARKNAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FÖRÄNDRING
2018 (%)
Total butikshandel 3025 2943 2972 2854 2736 2658 -2,9%
Total postorder- och internetförsäljning 3878 3856 4027 4096 4467 4369 -2,2%
Direktförsäljning från förlag 159 169 156 172 155 164 5,7%
Kommunala läromedel 889 863 858 922 841 858 2,0%
TOTALT 7951 7831 8013 8114 8199 8049 -1,8%

Källa: SCB:s Företagsdatabas, Förlagsstatistiken och Läromedelsföretagen.

En avgränsning av den totala bokmarknaden i Sverige
 

Källa: SCB:s Företagsdatabas, Förlagsstatistiken och Läromedelsföretagen. 
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.

Måtten ovan har fördelen att de är tillförlitliga och jämförbara över tid. Nackdelen med måtten är att de inkluderar andra varor i boklådor och andra försäljningsställen som inte avser böcker, samtidigt som den exkluderar de böcker som säljs i företag som inte har böcker som huvudsaklig inriktning. Siffrorna inkluderar export. Det bör noteras att exempelvis Btj (som säljer böcker till folk- och skolbiblioteken), stormarknader och varuhus som säljer böcker i dagligvaruhandeln, bensinstationer, museishoppar, antikvariat, andra återförsäljare av begagnade böcker m.fl. inte ingår i måtten ovan.

Svenska Förläggareföreningen publicerar i samarbete med Svenska Bokhandlareföreningen sedan 2014 detaljerad statistik över bokförsäljningen i Sverige, från återförsäljare till slutkonsument. Dessa rapporter kan med fördel läsas som kompletterande och fördjupande statistik för den som är intresserad. Uppgiftslämnarna har lämnat specificerad statistik där enbart försäljning av böcker ingår och där varje såld bok kodats per format, tidsperiod och genre. Även om statistiken inte är heltäckande för den totala bokmarknaden som den avgränsats ovan, ger Bokförsäljningsstatistikens dataunderlag långt mer specificerade och exakta analyser.

 

Denna sida uppdaterades i juni 2019 och kommer att uppdateras nästa gång i juni 2020.