Den totala bokutgivningen i Sverige

Den totala bokutgivningen i Sverige

För att få ett mått på hela den svenska bokutgivningen måste man gå till Kungliga bibliotekets nationalbibliografi, som är den mest kompletta statistiken över svensk bokutgivning.

Här finns inte bara de böcker som ingår i Förläggareföreningens Förlagsstatistik utan även läroböcker, kursböcker för högskolan, företagslitteratur samt den breda utgivningen hos många småförlag som inte är medlemmar i Förläggareföreningen, böcker från hobbyförlag, egenutgivning, böcker från institutioner och vetenskapliga samfund m.m. E-böcker och ljudböcker finns dock inte med i statistiken.

Nationalbibliografin ger inte ett exakt mått på antalet utgivna böcker – den visar antalet böcker som registrerats hos KB under kalenderåret. Det finns en eftersläpning – böcker som kommit ut under slutet av året hamnar i statistiken för nästkommande år. Så länge som eftersläpningen är stabil ger de årliga rapporterna ändå en god bild av den svenska bokmarknaden och det finns ingen bättre källa för kunskap om den samlade bokutgivningen i Sverige.

Nationalbibliografin visar att det 2018 kom ut totalt 13 557 tryckta böcker (enligt ovanstående definition). Det är en minskning mot föregående år motsvarande 11 procent. 

Antalet skönlitterära böcker har minskat något sedan 2017 från 5 610 till 5 020. Skönlitterära böcker utgör 37 procent av utgivningen, precis som år 2017. 

2018 13 557
2017 15 302
2016 13 237
2015 15 294
2014 14 852
2013 14 645
2012 14 353
2011 14 957

Källa: Nationalbiografin, Kungliga biblioteket.

Av de böcker som publicerades under 2018 var 70 procent böcker för vuxna, 17 procent böcker för barn och ungdom, 3 procent skolböcker och 10 procent doktorsavhandlingar.

När det gäller skönlitteratur för vuxna utgiven under 2018 stod svensk skönlitteratur för 65 procent av den skönlitterära utgivningen. Skönlitteratur översatt till svenska stod för 31 procent och 3 procent utgjordes av skönlitteratur på andra språk. 

Böcker för vuxna
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Svensk skönlitteratur 2 190 2 036 1 720 2 019 1 945 1 630

Skönlitteratur översatt till svenska

1 059 1 270 996 1 155 1 194 1 095

Skönlitteratur på övriga språk

115 137 110 137 151 129
Totalt

3 364

3 443

2 826

3 311

3 290 2 854

Utgivning skönlitteratur för vuxna


Källa: Nationalbiografin, Kungliga biblioteket.
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.

Ungefär hälften av utgivningen (53 procent) av böcker för barn och ungdom bestod av svensk skönlitteratur under 2017. Ungefär en fjärdedel (23 procent) bestod av skönlitteratur översatt till svenska och en femtedel bestod av facklitteratur (20 procent). Tre procent bestod av skönlitteratur på övriga språk.

Böcker för barn och ungdom 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Svensk skönlitteratur 1 229 1 361 1 096 1 070 1 132 940
Skönlitteratur översatt till svenska 535 713 641 554 491 532
Skönlitteratur på övriga språk 72 92 94 55 49 48
Facklitteratur 463 544 437 438 460 462
Totalt  2 299 2 710 2 268 2 117 2 132 1 982

 

Publiceringsspråk

Under 2018 utgjorde svenska originalverk 67 procent av totalt antal utgivna böcker. Engelska originalverk och översättningar till svenska utgjorde 12 respektive 19 procent. Två procent av verken avsåg utgivningar på andra språk än engelska eller svenska.

Engelska är det klart största publiceringsspråket förutom svenska. Jämfört med det näst största utländska publiceringsspråket persiska är antalet engelska titlar drygt 36 gånger fler. Nio utländska språk har haft tio titlar eller fler utgivna under 2018: persiska, kurdiska, spanska, finska, arabiska, tyska, somaliska, meänkieli och franska.

Publiceringsspråk 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Svenska originalverk 9 092 9 102 7 683 9 248 9 162 8 577
Engelska 1 619 3 128 2 762 2 973 2 590 2 947
Svenska översättningar 2 569 2 744 2 537 2 778 2 735 2 850
Övriga språk 277 328 255 255 365 271

Källa: Nationalbiografin, Kungliga biblioteket.
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det.
 

Övriga språk (fallande ordning 2017)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Persiska

44

40

18

17

41

15

Spanska

22

34

25

29

49

20

Kurdiska

22

29

4

29

19

26

Finska

20

25

26

26

37

32

Arabiska

19

42

49

26

29

17

Tyska

19

18

17

27

24

19

Somaliska

17

10

7

10

12

1

Meänkieli

16

2

5

3

8

2

Franska

11

11

11

30

20

21

Romani

9

11

15

0

14

1

Polska

9

1

2

6

6

7

Nordsamiska

7

7

3

1

1

7

Norska

6

7

6

12

22

14

Ryska

6

6

8

7

11

6

Albanska

4

9

7

6

8

13

Danska

4

7

7

6

11 

1

Rumänska

4

3

2

7

7

4

Latin

4

0

0

0

0

0

Swahili

4

6

2

0

0

0

Tigrinja

3

6

2

1

4

0

Italienska

3

2

2

7

5

6

Jiddisch

3

0

0

0

0

0

Pashto

3

0

0

0

0

0

Turkiska

2

6

1

2

8

1

Estniska

2

2

0

3

0

0

Ukrainska

2

0

0

1

1

0

Azerbajdzjanska

1

0

0

0

0

0

Grekiska, klassisk (1453)

1

0

0

0

0

0

Kinesiska

1

0

2

2

5

2

Luganda

1

0

0

0

0

0

Nederländska

1

0

0

1

0

2

Syriska (klassisk)

1

0

0

0

0

0

Sydsamiska

0

6

3

1

3

2

Bosniska

0

6

0

2

3

4

Turkmeniska

0

4

0

1

0

0

Urdu

0

4

0

1

2

0

Lulesamiska

0

3

6

1

1

6

Serbiska

0

3

2

1

0

1

Flerspråkigt verk

0

2

6

4

0

3

Esperanto

0

2

0

2

0

3

Syriska, modern

0

2

0

2

6

3

Kroatiska

0

2

0

1

1

0

Niger-/Kongospråk (övriga)

0

1

2

1

0

0

Hindi

0

1

0

1

0

0

Nynorska

0

1

0

1

0

0

 

Utgivning av barn- och ungdomsböcker 

NationaIbibliografin visar, som framgått ovan, den årliga utgivningen av barn- och ungdomsböcker. I den här delen av Faktabanken har vi dock valt att hämta data från Svenska barnboksinstitutets statistik, som har en lång tidsserie och som är mer detaljerad. Den visar något lägre tal än Nationalbibliografin men skiljer sig inte nämnvärt åt i beskrivningen av barn- och ungdomsbokens utveckling.

Den totala utgivningen av barn- och ungdomsböcker 1995-2018 (tryckta böcker)

Källa: Svenska barnboksinstitutet
Anm. Statistiken omfattar helt nya verk och nya upplagor 
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det. 

Svenska barnboksinstitutets statistik visar en tydligt uppåtgående trend för barnboksutgivningen, även om utgivningen fallit under 2018. Den bekräftar den positiva utvecklingen för försäljningen av barn- och ungdomsböcker som redovisats i andra undersökningar och den överensstämmer med en bred internationell trend med växande försäljning av barn- och ungdomsböcker.

Utgivningen av barn- och ungdomsböcker mer än fördubblades under 2000-2017. År 2018 minskade utgivningen med cirka 9 procent jämfört med 2017. Svenska barnboksinstitutet uppger emellertid att minskningen inte utgörs av någon allmän neddragning på förlagen utan att den primärt har att göra med förändrade utgivningsstrategier på enskilda förlag. Sett till innehållet i böckerna beskriver Svenska barnboksinstitutet 2018 som ett år där teman som klasskillnader, sociala orättvisor, maktordningar, klimatförändringar och aktivism var vanliga. 

Sedan 2010 har en allt större del av utgivningen varit svenska originaltitlar, där mer än hälften av de nya barn- och ungdomsböckerna har svenska som originalspråk. Under 2018 uppgick utgivningen av utländska böcker till 210 titlar, vilket motsvarar en minskning med cirka 14 procent från föregående år. Engelska är dominerande i den översatta litteraturen och står för 63 procent av de förstagångsutgivna översättningarna. Andelen översättningar i utgivningen för barn- och ungdomslitteratur har successivt minskat under 2010-talet. År 2018 minskade det totala antalet översättningar av barn- och ungdomsböcker med cirka 15 procent jämfört med 2017.

 

Denna sida uppdaterades i juni 2019 och kommer att uppdateras nästa gång i juni 2020.