Digitala böcker i Sverige

Digitala böcker i Sverige

Marknaden för digitala böcker blir allt viktigare i Sverige. I synnerhet har försäljning av digitala ljudböcker via abonnemangstjänster på internet visat sig vara en växande marknad. Även om den svenska marknaden inte vuxit lika snabbt som den amerikanska eller engelska har den fått allt större betydelse i förlagens ekonomi.

Förläggareföreningens Förlagsstatistik visar att beståndet av svenska e-böcker fylls på i stabil takt. Under 2017 ökade nyutgivningen av framför allt faktaböcker, som ökade med 45 procent jämfört med 2016. 

Antal nya e-böcker

Källa: Svenska Förläggareföreningens Förlagsstatistik 2017.
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det. 

Utöver e-boksutgivningen hos Förläggareföreningens medlemmar finns idag en omfattande utgivning hos kursboksförlag, mindre allmänförlag, egenutgivare och andra utgivare utanför den traditionella kretsen av förläggare. Hos de stora nätbokhandlarna märks att utbudet av e-böcker ökat starkt de senaste åren.

Medlemsförlagens försäljning av e-böcker Mkr exkl. moms

Källa: Svenska Förläggareföreningens Förlagsstatistik 2017.
Anm: Diagrammet visar förlagens sammanlagda intäkter för försäljning och utlåning av nedladdningsbara och strömmade e-böcker.
OBS! Klicka på diagrammet för att förstora det. 

Intäkterna från e-böcker steg till 52,7 MKR 2017 hos Förläggareföreningens medlemsförlag. Detta var en stor ökning från året innan, då tillväxten var måttlig. Det är värt att notera att backlisttitlarna sedan ett par år tillbaka har gett större intäkter än nyheterna – en förväntad utveckling när antalet beställningsbara titlar ackumuleras. Under 2016 förstärktes denna trend. E-böckerna stod 2017 för 2 procent av förlagens samlade försäljningsintäkter. Det finns dock stora skillnader mellan olika förlag.

Distributionen av e-böcker har två huvudflöden: Utlåning genom folkbiblioteken och försäljning genom återförsäljare, i första hand nätbokhandeln.

Abonnemangsmodeller för digitala böcker, särskilt digitala ljudböcker, har vuxit starkt de senaste åren. I rapporten Boken 2018 – marknaden, trender och analyser framgår att marknaden för digitala ljudböcker växer kraftigt. Under 2017 ökade försäljningen för BookBeat, Nextory och Storytel motsvarande 50,1 procent. I denna marknadskanal ökade försäljningen av e-böcker med motsvarande 96,9 procent och digitala ljudböcker med 47,4 procent. Hos de digitala abonnemangstjänsterna är det framför allt digitala ljudböcker som konsumeras. Försäljningen av digitala ljudböcker uppgick till ca 473 miljoner kronor ex moms, att jämföra med försäljningen av e-böcker som uppgick till cirka 36 miljoner kronor.

Biblioteksutlåningen har länge stått för den största delen av förlagens försäljning av e-böcker. Kungliga biblioteket uppger i rapporten Bibliotek 2017 att e-boksanvändningen på folkbiblioteken ökade med 14 procent under 2017.

Enligt rapportens underliggande data anges att cirka 12,5 miljoner nedladdningar/lån av digitala böcker gjordes på alla offentligt finansierade bibliotek. I denna siffra ingår statistik från Elib, nedladdningar av doktorsavhandlingar samt ljudböcker och talböcker. En betydande majoritet (76 procent) av dessa nedladdningar/utlån utfördes på högskole- och universitetsbibliotek.

Nordicom vid Göteborgs universitet mäter sedan början av 1980-talet medieanvändningen hos det svenska folket. Resultaten publiceras bl.a. i den årliga rapporten Mediebarometern.

Läsare en genomsnittlig dag 2010-2017 i åldersgruppen 9-79 år i procent

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tryckt bok

33

33

31

30

32

31

30

31

Ljudbok

3

3

3

3

4

4

4

4

E-bok

0

0,5

1

1

1

1

2

2

Övirga
format

36

36

34

34

36

36

35

36

Källa: Mediebarometern.
Anm: Sifforna summerar inte beroende på avrundningar.

Resultaten för 2017 visar en ingen ökning i den dagliga e-boksläsningen. 2 procent av de intervjuade läste en e-bok en genomsnittlig dag.

Denna sida uppdaterades i augusti 2018 och kommer att uppdateras nästa gång i juni 2019.