Exportstatistik

Exportstatistik

Från och med 2018 publicerar Svenska Förläggareföreningen i samarbete med de litterära agenturerna statistik över den svenska litteraturexporten. 

DEN SVENSKA BOKEXPORTEN 2019 –

antalet kontrakt ökade något men intäkterna minskade i förhållande till 2018.  

Svenska Förläggareföreningen har tillsammans med de litterära agenturerna för andra året i rad tagit fram statistik över den svenska litteraturexporten.

Antalet tecknade kontrakt för utgivning av svenska upphovsmäns litterära verk i utlandet ökade under 2019 med 27 st. eller 1 % i förhållande till 2018.

Flest kontrakt skrevs under året, precis som under 2018, inom genren skönlitteratur, följt av barn- och ungdomsböcker. Antalet fackbokskontrakt låg på en lägre nivå.

Antal kontrakt
2018 2019 Utveckling %
Skönlitteratur 1 199 1 266 5,6
Fackböcker 264 267 1,1
Barn- och ungdomsböcker 1 113 1 072 -3,7
Totalt 2 578 2 605 1,0

Under 2019 inbringade exporten cirka 300 miljoner kronor. Det är drygt 55 miljoner, eller 16 %, mindre än under 2018.

Fler svenska skönlitterära titlar blev stora internationellt under 2018 jämfört med 2019. Agenturer upplever överlag också en förbättrad situation under 2019, i förhållande till 2018, i affärsrelationerna med Kina, vilket avspeglas i statistiken.

Den stora intäktsökningen för barn- och ungdomsböcker under 2019 har flera orsaker. Främst beror den på att royaltyn varit högre, men också för att kartläggningen blivit bättre. Intäkterna vid olika samproduktioner har troligen också varit större 2019 än 2018. Orsaken till intäktsökningen är alltså inte en ökning av värdet per kontrakt.

Intäkter
2018 2019 Utveckling %
Skönlitteratur 273 722 868 208 037 694 -24,0
Fackböcker 22 038 740 20 698 366 -6,1
Barn- och ungdomsböcker 59 109 367 70 539 156 19,3
Totalt 354 870 975 299 275 216 15,7

 

Om exportstatistiken

Statistiken är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och omfattar endast två kalenderår. Vi i menar att den ändå, trots en del mindre brister och justeringar, ger en fin indikation på omfattningen och utvecklingen av exporten. Uppskattningsvis omfattar den 95 % av all export av svenska titlar till utlandet.

Med litteraturexport avser vi antal skrivna kontrakt och värdet av dem, dvs. de intäkter kontrakten inbringar till Sverige. 24 agenturer har fått enkäten och 22 stycken har besvarat den. Lika många deltog 2018.

Tanken är att exportstatistiken på sikt ska utvecklas och utgöra ett viktigt verktyg i många olika sammanhang, inte minst för agenturerna, branschen, men också genom att sätta fokus på den svenska litteraturexporten och ge kunskap om, och i så fall var, behov av förstärkta eller nya stöd till branschen finns.

Den svenska bokmarknaden

Hela den svenska bokbranschen har redan innan Coronapandemin starkt påverkats av formatförskjutningen från tryckta till strömmande böcker och sjunkande tryckta upplagor. Pandemin har försvårat den ekonomiska situationen ytterligare. Den fysiska bokhandeln har  t. ex. tappat nära 40 % av sin försäljning, en försäljning som inte kompenseras av ökad försäljning i andra kanaler. Situationen i år, 2020, kommer också för litteraturexporten vara starkt påverkad av Coronapandemin. Hur allvarligt återstår att se men helt klart är att effekten av nedstängda samhällen över hela världen, stängda boklådor, permitteringar på förlag, inställda bokmässor m. m. kommer att sätta djupa spår.

Svensk litteraturs spridning i världen – rapport från Svenska Förläggareföreningen

I rapporten Svensk litteraturs spridning i världen, författad av Andreas Hedberg, doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, görs ett försök att besvara frågor såsom: Vad beror de litterära exportframgångarna på? Hur går det till när litterära verk översätts? Vilka typer av litteratur går bäst? Och vad bör göras för att framgångarna ska fortsätta i framtiden?. Hedberg beskriver också den svenska litteraturexportens historia från 1800-talet till idag samt den ”litteraturens infrastruktur” som utgörs av för litteraturexporten centrala aktörer: förlagen, agenterna, Kulturrådet, Svenska institutet med flera.

Ladda ned rapporten här.

För mer information om rapporten, vänligen kontakta:

Andreas Hedberg, rapportförfattare, 070-679 02 25, andreas.hedberg@littvet.uu.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se