Faktabank

Faktabank

Här hittar du ekonomiska fakta och andra statistiska uppgifter om den svenska bokbranschen. Här hittar du också våra rapporter som vi kontinuerligt publicerar i aktuella ämnen.

Faktabanken innehåller aktuella data som beskriver den svenska bokmarknadens

  • försäljning
  • utgivning
  • läsning

En del data är primärdata som samlats in och sammanställts av Förläggareföreningen. Men vi redovisar även data hämtade från andra källor. Sammantaget ges här en översiktlig kvantitativ beskrivning av den svenska bokmarknaden.

Den totala bokmarknaden

Det är svårt att ge ett entydigt mått på den totala bokmarknaden i Sverige. Marknaden består av många marknadsplatser och flertalet marknadsplatser som säljer böcker säljer dessutom många andra saker. Denna försäljning kan inte på ett enkelt sätt separeras från den försäljning som enbart avser böcker. Dessutom är det inte givet hur en bok ska definieras och särskiljas från broschyrer, byggnormer och andra publikationer som säljs med ett ISBN.

Den totala svenska bokmarknaden omfattar i korthet alla slags böcker:

  • allmänlitteratur, det vill säga skönlitteratur, faktaböcker samt barn- och ungdomsböcker
  • läromedel för grundskola och gymnasium
  • kursböcker för högskola och annan postgymnasial utbildning
  • böcker för företag och yrkesgrupper
  • rapporter från högskolor, forskningsinstitut och andra offentliga institutioner som sprids på bokmarknaden.

För att kunna ge ett mått på den totala bokmarknaden i Sverige har vi använt oss av SCB:s Företagsdatabas standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) av försäljningsställen med böcker som huvudsaklig verksamhet. De två SNI-koder som använts är: 47.610 Specialiserad butikshandel med böcker och 47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror. Därtill har vi använt Läromedelföretagens statistik över deras medlemsförlags försäljning av läromedel till grundskola och gymnasium, inklusive kommunal vuxenutbildning och SFI.

Enligt detta mått uppgår den totala bokmarknaden till cirka 8,0 miljarder kronor exklusive moms. Här ingår försäljning av andra varor än böcker hos dessa återförsäljare, samtidigt som till exempel försäljning av böcker hos återförsäljare som har annan huvudsaklig verksamhet inte finns med.

När det gäller utgivningen av böcker finns den mest kompletta statistiken hos Kungliga biblioteket, i nationalbibliografins register över all nyutgivning.

Dessa data om försäljning och utgivning redovisas under Den totala bokmarknaden.

Förlagsstatistiken

Förlagsstatistiken (tidigare kallad Branschstatistik) bygger på uppgifter från Förläggareföreningens medlemsförlag och omfattar i huvudsak allmänlitteratur. De data som visas i förlagsstatistiken är medlemsförlagens utgivning och försäljning till återförsäljare, alltså inte försäljningen i slutledet. Statistiken har producerats sedan 1973 och ger därmed en god bild av den långsiktiga utvecklingen på bokmarknaden. Den publiceras en gång om året, under tidig vår.

Bokförsäljningsstatistiken

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument. En stor del av landets återförsäljare av böcker i olika försäljningskanaler lämnar dagliga uppgifter till statistiken.

Digitala böcker i Sverige

Den svenska marknaden för digitala böcker blir allt viktigare. I synnerhet har försäljning av digitala ljudböcker via abonnemangstjänster på internet visat sig vara en snabbt växande marknad. Även om den svenska marknaden inte vuxit lika snabbt som den amerikanska eller engelska marknaden har den fått allt större betydelse i förlagens ekonomi. Under avsnittet Digitala böcker i Sverige finns information om utgivning, försäljning och läsning av digitala böcker.

Bokläsningen

Läsvanor mäts i första hand inom den akademiska världen. Vid Göteborgs universitet görs sedan början av 1980-talet regelbundna mätningar av svenska folkets medievanor. Vi redovisar ett urval av tidsserier från Mediebarometern från Nordicoms rapporter. De återfinns under Bokläsningen.

Bokförlagens yrken och funktioner

Vad gör ett bokförlag egentligen? Bokförlagen har genom tiderna genomgått väldiga omvandlingsprocesser, men ändå i själva sin grund blivit märkligt oförändrade. Under Bokförlagets yrken och funktioner får vi stifta bekantskap med de viktigaste avdelningarna och funktionerna inom förlagsvärlden. Vi får också träffa några personer som idag är verksamma på bokförlag i olika yrkesroller.

Jan-Erik Pettersson – frilansskribent, tidigare förlagschef på Ordfront förlag och chefredaktör för Svensk Bokhandel – har skrivit texten och gjort intervjuerna i detta avsnitt.

Våra rapporter

Våra rapporter publiceras sedan 2003 som ett led i vårt påverkans- och informationsarbete. De behandlar aktuella och för branschen viktiga ämnen. Du hittar dem under Våra rapporter.

Avsnittet om Bokförsäljningsstatistiken sammanställs och analyseras av Erik Wikberg som har en civilekonomexamen och en filosofie doktorexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är Director för Handelshögskolans litterära satsning SSE Literary Agenda och leder 2018-2020 ett forskningsprojekt om bokmarknaden finansierat av Handelsrådet.

Erik Wikberg

Här kan du ladda ned en pdf av denna engelska ordlista för olika områden av förlagens verksamhet.