Förlagsstatistik 2020

Förlagsstatistik 2020

Medlemsförlagens försäljning ökade under 2020 jämfört med 2019

Förlagens totala försäljning ökade med hela 5,1 procent under pandemiåret 2020. Det är en ökning som vi måste gå tillbaka till åren efter bokmomssänkningen 2002 för att hitta en motsvarighet till. För många branscher har pandemin haft kraftig negativ påverkan men bokbranschen har klarat sig väldigt bra totalt sett och kan alltså till och med notera en betydande ökning i både kronor och volym.

Digital försäljning fortsätter att öka både i volym och i kronor

Förlagens försäljning av strömmande och nedladdningsbara böcker har fortsatt att öka. Formatförskjutning från tryckta till digitala format fortsätter alltså och härrör främst från ljudböcker men också i ökande grad från e-böcker. Försäljningen av backlisttitlar är fortsatt betydande i det digitala formatet.

Totalt motsvarar digitala böcker nu ca 31,1 procent av den totala försäljningen i värde och tryckta böcker således ca 68,9 procent. Räknat i antal sålda volymer står digitala böcker för 56,6 procent och tryckta böcker för 43,4 procent.

Litteraturkategorier

Försäljningen av skönlitteratur ökade totalt sett med 10,7 procent, och särskilt markant i digitala format. Pocketboken tappade i försäljning, 6,5 procent. Säkerligen är en orsak det

minskade resandet under året och det faktum att många pocketbutiker ligger i olika typer av resecentra samt även förskjutningen mot de digitala formaten.

Såväl utgivningen som försäljningen av barn- och ungdomsböcker har ökat under året, med 7,3 procent i antal nya titlar och med 6,9 procent i kronor räknat.

På fackbokssidan kan ett försäljningstapp noteras för nya tryckta böcker på 13,3 procent i volym och 3,1 procent i kronor.

Digitala kanaler de starkaste

Den enskilt största försäljningskanalen är digitala återförsäljare som ökat 16 procent. Internetkanalen har utvecklats ännu starkare under året och ökat med 32 procent. Fysisk bokhandel har tappat 12 procent.

Rean är fortsatt viktig för bokbranschen. De senaste fyra fem åren har reans andel av den totala försäljningen legat relativt stabilt på drygt 5 procent. 2020 var reans andel 4,7 procent av förlagens försäljning av inbundna böcker.

Om Förlagstatistiken

Sedan 1973/74 tar Svenska Förläggareföreningen fram detaljerad statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur till olika typer av återförsäljare samt förlagens direktförsäljning. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men vi menar att den ändå ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

För mer information, kontakta:

Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se 

Bokförlagens försäljning 2020

Total försäljning kronor     + 5,1 %

Publicerade nya titlar

Totalt antal                              + 6,3 %

Sålda exemplar

Nya digitala exemplar               + 27,6 %

Nya tryckta exemplar               - 13,6 %

Totalt nya titlar                        -1,5 %

Totalt backlisttitlar                   + 16,8 % 

Totalt alla titlar                        + 8,9 %

LADDA NED RAPPORTEN

Ladda ned rapport: 

Förlagsstatistik 2020