Förslag från kommissionen om reducerade mervärdesskatter

Förslag från kommissionen om reducerade mervärdesskatter

Fi2008/4369. Svenska Förläggareföreningen är en av flera organisationer som under lång tid understrukit vikten av att Sverige får behålla låg mervärdesskatt på fysiska ljudböcker, vilket tillämpats i landet sedan 1 januari 2002. Svenska Förläggareföreningen ställer sig således positiva till kommissionens förslag rörande rättsliga förbättringar för de reducerade mervärdesskattesatserna, bilaga III, kategori 6 (böcker etc.), till vilket område vi begränsar vårt remissvar.

Argumenten för detta ställningstagande är bland andra de följande: Sedan den 1 januari 2002 har böcker 6 % moms i Sverige. Och eftersom vi här i landet betraktar ljudboken som en bok, om än i en annan teknisk form än den tryckta, har även ljudböcker låg moms. Vi vet att ljudboken underlättar för funktions­hindrade att ta del av litteraturen och menar att hög moms på ljudböcker skulle vara diskriminerande och dessutom strida mot EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Frågan om ljudboksmomsen är således inte bara en skattefråga. Det är också en fråga om yttrandefrihet och informationsfrihet, jämställdhet och rättvisa – kort sagt en fråga om demokrati. På så sätt har den sänkta ljudboks­momsen i Sverige fungerat väl i linje med den svenska grundlagens principer om att motverka diskriminering.

Utgivningen av ljudböcker i Sverige har ökat kraftigt under senare år, liksom försäljningen och antalet förlag med ljudboksutgivning. Sverige har näst efter USA den mest utvecklade ljudboksmarknaden i världen. På tio år har utgivningen av nya ljudbokstitlar i Sverige mångdubblats och är det segment inom bokbranschen som växer snabbast. Orsakerna till den goda ljudboks­utvecklingen i Sverige är flera. Utgivningens bredd och att nya, intressanta titlar snabbt kommer ut efter, eller allt oftare samtidigt som, pappersboken, spelar in liksom att konsumenten har många olika försäljningsställen att välja bland. Dessutom har den moderna ljudboken ett bra tekniskt utförande och omtyckta uppläsare. Eftersom ljudboken finns till försäljning på så många olika ställen kan den lika spontant inhandlas som den tryckta boken. I Sverige anser vi alltså att det inte är någon skillnad mellan en tryckt bok och en ljudbok. De skall betraktas som två helt likställda varor och därför också ha samma momsnivå.

Det står också klart att ljudboken har lyckats med det som traditionell utgivning inte klarat lika bra, nämligen att bredda läsningen. Svenska Transportarbetare­förbundet invigde i slutet av 2004 ett första vägkrogsbibliotek i Sverige. Idag finns ett tiotal. På vägkrogsbiblioteken lånar långtradarchaufförerna ljudböcker som de kan lyssna på medan de kör. En rad positiva effekter har kunnat noteras inte minst det faktum att chaufförerna tycker att deras arbetsmiljö förbättrats. Projektet med vägkrogsbibliotek och ljudböcker visar att läsningen kunnat breddas till personer som tidigare inte läst alls, till medelålders män som generellt sett anses särskilt svåra att göra till läsare. Det är således fullt möjligt att bredda läsningen i befolkningen om bara de rätta förutsättningarna finns.

I Sverige ledde bokmomssänkningen den 1 januari 2002 till att bokpriserna omedelbart sjönk och att försäljningen av böcker dramatiskt ökade. Försäljningskurvan pekar fortfarande, efter över sex år, uppåt. Under åren efter bokmomssänkningen fram till idag har dessutom fler debutanter än någonsin kommit ut, fler förlag än någonsin har etablerats och antalet återförsäljare har ökat. Inte minst internetkanalen har ökat kraftigt. Böcker har aldrig tidigare varit så lättillgängliga som nu – både till pris och rent fysiskt. Samma utveckling har ljudböckerna haft.

Bokbranschen uppskattar att det säljs ca 85 miljoner volymer böcker och ljudböcker på ett år i Sverige – till en befolkning på dryga 9 miljoner innevånare.

I Sverige betraktas ljudboken alltså som vilken bok som helst, om än i ett annat utförande. En ljudbok är oftast en cd-skiva där endast bokens text finns inläst. Ljudboken har inte någon musik, inga spel eller länkar. Den är endast avsedd att avlyssnas. Numera har tekniken gjort att den prismässigt ligger nära den tryckta boken och i en valsituation väljer många lika gärna ljudboken som en tryckt bok. Ljudboken säljs precis som tryckta böcker i bokhandeln, i varuhus, i bokklubbar etc. Och det blir allt vanligare att ljudboken lanseras vid samma tidpunkt som den tryckta boken. Förlagen vet att de båda utgivningsformerna fungerar väl sida vid sida.

Och det gängse begreppet här är att vi alla läser böcker – oavsett om vi läser svart text på vit botten eller om vi läser med öronen.

Självklart är det diskriminerande mot synskadade personer att inte betrakta ljudboken som en bok. Idag har man i Sverige en lika tillgänglig bokmarknad som fullt seende. Det innebär att synskadade personer kan gå in i vilken bokhandel, eller för all del bensinstation, som helst och köpa en bok som fungerar för dem. Man kan alltså, på samma sätt som seende personer, spontanköpa böcker, någonting som tidigare inte varit möjligt. Via internet finns ytterligare möjligheter att komplettera utbudet om det inte skulle räcka till på den ort där man bor. Den här nya möjligheten delar man med personer med andra typer av lässvårigheter, t.ex. reumatiker, dyslektiker, läshandikappade och personer som ännu inte fullt ut behärskar det svenska språket. Det är alltså många som nu kan får sin läshunger tillgodosedd via ljudböckerna, många som inte tidigare haft den möjligheten. (Se vidare EU:s ram för likabehandling 2000/78/EG, Amsterdamfördraget.)

Antalet titlar som kommer ut som ljudbok samtidigt, eller i nära anslutning, med de tryckta, har som tidigare påpekats, gjort att tillgången på aktuella och populära titlar ökat kraftigt på den svenska marknaden. På så sätt kan de som framställer traditionella talböcker för utlåning till människor med funktions-nedsättning, koncentrera sig på klassiker och mer specialinriktad litteratur. Det totala antalet tillgängliga ljudbokstitlar har därigenom ökat dramatiskt, men är ändå inte tillnärmelsevis så stort som en vanlig genomsnittlig svensk bokkonsument kan välja bland.

Genom att låta medlemsländerna tillämpa låg momssats för både böcker och ljudböcker ges denna marknad en god framtid och människor som annars inte skulle ha dem, möjligheter till läsupplevelser. För första gången kan synskadade välja att köpa en bok och läsa den samtidigt med seende vänner.

Synskadade personer i hela Europa är intresserade av att ljudboksmarknaderna i respektive land har likvärdiga chanser till utveckling som övrig bokmarknad. Det kräver harmonisering mellan momssatserna för ljudböcker och tryckta böcker. Vi alla ägnar mycket tid åt att motverka diskriminering – både vi som lever med och vi som lever utan funktionsnedsättningar. Det är viktigt att alla människor så långt det är möjligt ges likartade möjligheter att ta del av samhällets alla delar. Det är självfallet inte rimligt att medverka till att hinder byggs upp där det tidigare inte funnits några.

 

Svenska Förläggareföreningen

Kristina Ahlinder, direktör
Kjell Bohlund, ordförande

 

Yttrande till Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen, 9 september 2008

Nike Air VaporMax