Grafiska prestationer

Grafiska prestationer

Svenska Förläggareföreningen har tillsammans med Grafiska Företagens Förbund, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna tagit fram allmänna villkor för grafiska prestationer, ALG 10.

ALG 02 ersattes den 1 januari 2010 med ALG 10. Anpassningar gjordes i de allmänna villkoren för att möta dagens grafiska produktionsmetoder. De allmänna leveransvillkoren reglerar bland annat vad leverantör och beställare ska prestera vid grafiska produktioner och vad som inträffar vid fel eller försening i leveransen. I den senare delen knyter villkoren nära an till köplagens regler. Villkoren i ALG 10 är dispositiva. Parterna kan i det enskilda avtalet ändra eller komplettera villkoren så som de önskar.

 

En grafisk checklista finns utarbetad där det närmare anges vad leverantör och beställare bör tänka på vid en beställning.