Grönbok om mervärdesskattens framtid

Grönbok om mervärdesskattens framtid

(KOM(2010) 695 slutlig). Fi 2010/5772. Svenska Förläggareföreningen begränsar sina synpunkter till frågorna 5.2.3 VAT rates,  Q 19 och Q20 vilka berör EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv, reducerade mervärdes-skattesatser, bilaga III direktiv 2006/112/EG, punkt 6.

Nedladdningsbara filer: 

Svenska Förläggareföreningen vill att mervärdesskattedirektivet ändras på så sätt att begränsningen att endast böcker som säljs ”på fysisk bärare” tillåts åsättas reducerad mervärdesskatt tas bort.

Detta skulle innebära att alla bokformat – även moderna nedladdningsbara böcker, såväl e-böcker som nedladdningsbara/streamade ljudböcker – omfattas av möjligheten till reducerad moms.

Reducerad moms på böcker på fysiska bärare

Enligt direktivet är det idag möjligt för medlemsstaterna att lagstifta att böcker ska ha en från normalskattesatsen reducerad moms. I de flesta medlemsländer görs också detta, 25 av 27 länder reducerar momsen på böcker.  Fram till 2009 gällde undantaget endast tryckta böcker men numera omfattas alla typer av böcker ”på fysiska bärare”. Det betyder att tryckta böcker i alla format samt ljudböcker och e-böcker i form av cd‑skivor, minneskort och liknande tillåts ha reducerad moms. Sedan möjligheten till reducerad moms även på ljudböcker infördes 2009 har flera länder sänkt momsen även på denna typ av bokformat.

Digitala böcker, alltså såväl nedladdningsbara/streamade ljudböcker som textböcker (e‑böcker) omfattas emellertid inte av möjligheten till reducerad moms. Detta trots att det är fråga om exakt samma innehåll/text om än i ett annat publiceringsformat.

Denna inkonsekvens i den gemensamma lagstiftningen uppmärksammas särskilt i Grönboken och man pekar på två möjliga handlingsalternativ: antingen ska normalskattesatsen tillämpas på alla typer av böcker oavsett format eller bärare eller så ska undantaget även omfatta helt digitala bokverk. (5.2.3 VAT rates, sidan 15.)

Vad är en e-bok?

Det förtjänar att påpekas att e-böcker inte är inskannade tryckta böcker eller pdf-filer utan en särskilt framtagen produkt avsedd för särskilda läsare t.ex. läsplattor, mobiltelefoner etc.  En e-bok är således en särskild utgåva med särskilda framtagningskostnader.

Marknaden och konkurrensen

Det faktum att digitala böcker, dvs. såväl e-böcker (text) som nedladdningsbara ljudböcker/streamade ljudböcker (ljud) inte idag ingår i listan över de undantag som får ha reducerad moms, motarbetar teknikutvecklingen och hindrar såväl digitalboks­marknaden som tjänsteutvecklingen från att ta fart. Såväl svenska som europeiska förlag tappar mark gentemot framförallt amerikanska digitalboksdistributörer. Konkurrens­mässigt har de ett sämre läge.

Begränsningen i dagens lagstiftning att reducerad moms endast får åsättas ”böcker på fysiska bärare” behöver också tas bort i syfte att uppfylla behovet av konkurrens-neutralitet. För att skapa en fungerande marknad sägs i direktivet att medlemsstaterna ska tillämpa en sådan lagstiftning och sådana omsättningsskatter som inte snedvrider konkurrensvillkoren och hindrar den fria rörligheten av varor och tjänster.  Medlemsstaterna kan inte i dagsläget uppfylla målet att momsen inte ska snedvrida konkurrensvillkoren så länge momsdirektivet inte ger samma möjligheter för alla bokformat – även nedladdningsbara/streamade. Den snedvridning som nu uppstått beror på den tekniska utvecklingen och direktivet behöver uppdateras för att ligga i linje med utvecklingen.

För att marknaden för digitala böcker ska kunna växa och investeringar göras, krävs att alla böcker – oavsett format – behandlas så likartat som möjligt. Momsen har en stor inverkan på digitalbokmarknadens framväxt. Efter det att ljudböcker, helt naturligt, inkluderades i bokundantaget och kunde ges reducerad moms har den marknaden vuxit och utgör numera ca tio procent av den totala bokmarknaden i Sverige. Intresset för ljudböcker är mycket stort och växer och ljudböckerna har nått nya kategorier av läsare. Eftersom alla ljudböcker idag finns som digitala filer uppstår en paradoxal situation: samma ljudfiler säljs idag på CD eller minneskort med 6 % moms och som nedladd­ningsbara filer med 25 % moms. Detta trots att det är exakt samma ljudfil som användarna sedan lägger in på exempelvis sina MP3-spelare.

De svenska förlagen är moderna och mycket intresserade av ny teknik. De vill digitali­sera den nya utgivningen och samarbeta med biblioteken när det gäller digitalisering av äldre litteratur. Viss utgivning av e-böcker har redan påbörjats om än i liten skala. Samtidigt som vi ser denna utveckling i Sverige växer marknaderna snabbt utanför Europa, särskilt i USA där momsen är betydligt lägre än i Europa.

Utan enhetlig bokmoms hamnar svenska och europeiska förlag på efterkälken både vad gäller e-boksutgivningen och när det gäller den förväntade explosiva tjänsteut-vecklingen.

Politisk enighet

Det finns sedan länge politisk konsensus kring att böcker ska kunna säljas med reducerad moms. I stort sett alla EU-länder tillämpar också den möjligheten. Argumenten för en sådan ordning är många och handlar om grundläggande värden som demokrati, utbildning och tillgången till kultur.

Det finns sedan många år också en uppenbar stark politisk vilja att digitalisera det europeiska kulturarvet. Europeana är ett exempel på det. I Sverige vill biblioteken kunna låna ut digitala böcker, Kungliga biblioteket vill digitalisera alla böcker av bevarande- och tillgänglighetsskäl etc.

Bokens priskänslighet

Sveriges sänkning av momsen på böcker den 1 januari 2002 ledde omgående till en kraftig prissänkning och ökad försäljning. Första året med reducerad moms ökade försäljningen med ca 20 %.  Att böcker är priskänsliga är oomtvistligt liksom att momsen och därmed konsumentpriset har en direkt påverkan på försäljningen.

När den svenska bokmomsen sänktes tillsattes en särskild bokpriskommission som på regeringens uppdrag undersökte effekterna av momssänkningen. Kommissionen visade att sänkningen fullt ut kom konsumenterna till godo. En sänkning av momsen för digitala böcker skulle alltså med all sannolikhet leda till lägre och mer konkurrens­kraftiga priser för digitala böcker och därigenom göra illegal publicering och fildelning mindre intressant. Den prismässiga skillnaden mellan lagliga digitala bokfiler och illegalt publicerade filer, som ju är noll, blir helt enkelt mindre.

Intäktsbortfall för statskassan

Försäljningen av e-böcker och digitala ljudböcker är idag mycket liten och något intäktsbortfall för staten skulle inte en momsreduktion i dagsläget innebära.  När försäljningen av digitala böcker tar fart kommer det troligen att delvis vara en överflyttning från tryckta böcker, men också till en del en nettoökning av bokförsälj­ningen. I Sverige läser ca 85 % av befolkningen minst en bok per år. Det visar flera av de läsvaneundersökningar som kontinuerligt görs i Sverige. Totalt säljs uppskattningsvis ca 80 miljoner volymer böcker per år. Om den digitala utvecklingen skulle innebära att fler böcker säljs och fler böcker läses och att den läsande andelen av befolkningen ökar är det något som måste anses som mycket positivt. Stora insatser görs både nationellt och regionalt för att öka och bredda läsningen. Om samhället via ökad tillgänglighet på böcker bättre kan nå detta mål är det något eftersträvansvärt i sig.

Till denna skrivelse bifogas ett utlåtande rörande skattebortfallet för det fall momsen på digitala bokfiler skulle omfattas av bokundantaget i mervärdesskattedirektivet upprättat av docent Bengt Brodin, Stockholm.

Upphovsrättsintrång

Utöver momsfrågan hålls den digitala bokutvecklingen tillbaka av risken för upphovs­rätts­­intrång på internet. Antalet illegalt publicerade ljudböcker är mycket stort i Sverige. I princip alla ljudböcker som någonsin publicerats finns tillgängliga på illegala fildelningssajter. Det är troligt att förlag och författare avvaktar med att publicera digitalt eftersom verktygen för att upprätthålla upphovsrätten är alltför svaga.  

Hög moms samt illegal publicering och fildelning är två faktorer som hämmar utvecklingen av digitala bokprodukter och legala sajter.

Lättillgänglig kunskap, bildning och förströelse

Liksom med ljudböckerna underlättar det digitala bokformatet tillgängligheten till kunskap, bildning och förströelse för nya grupper, inte minst grupper som har svårt att ta till sig böcker i fysiskt format. Till exempel möjliggörs textförstoring, vilket gynnar personer med synnedsättning. Den digitala tekniken kommer att göra böcker, oavsett format, mer tillgängliga än de någonsin varit, för alla människor.

För unga är den digitala miljön en självklarhet. Att information och kultur på ett reglerat sätt sprids på nätet är därför viktigt och troligen av helt avgörande betydelse för deras fortsatta bildning.

Den digitala tekniken skapar även helt nya möjligheter till anpassad utbildning och distansutbildning och är därför ett viktigt verktyg i det livslånga lärandet som omfattar alla i samhället.

Avgränsningar

Digitala böcker är just böcker. De är inte film, musik eller dataspel. En digital e-bok eller nedladdningsbar streamad ljudbok har i princip inget annat innehåll än den tryckta utgåvan. Bokförlagen tar emot manus, arbetar tillsammans med författarna, och publicerar så småningom det färdiga verket. Publiceringen kan ske i olika format: som originalutgåva med skyddsomslag, som en kartonnageutgåva, en pocketbok, kanske en ljudbok eller e-bok. I alla format är det samma text, samma innehåll.

Sammanfattning

Av ovanstående framgår att frågan om digitalbokmomsen är akut. EU:s gemensamma skattelagstiftning måste snarast utvidga bokundantaget till att också omfatta digitala böcker, e-böcker och nedladdningsbara/streamade ljudfiler. Dagens situation där digitaliseringens fördelar inom bokutgivningen inte kan utnyttjas fullt ut är olycklig och skadlig för förlag, författare och konsumenter. Den mervärdesskattemässiga inkonsekvensen i dagens lagstiftning när det gäller böcker är således oerhört olycklig och får en rad negativa konsekvenser som följd. Någon annan väg än att förändra momsdirektivet genom att helt enkelt ta bort begränsningen ”på alla typer av fysiska bärare” ser vi inte. Att gå åt motsatt håll, nämligen att helt ta bort bokundantaget för att komma till rätta med inkonsekvensen rörande böcker är, menar vi, inget realistiskt alternativ.

 

Svenska Förläggareföreningen

                         

Kristina Ahlinder, direktör                                          Eva Bonnier, ordförande

 

Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen bildades 1843 och har idag 63 medlemmar vilka tillsammans står för omkring 70 % av den svenska förlagsmarknaden i ekonomiska termer.

Bilaga:

Utlåtande från docent Bengt Brodin, Stockholm, angående skattebortfallet vid reducerad moms på digitala böcker samt bokens priskänslighet.

 

Yttrande till Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, 28 februari 2011

adidas