Ny yttrandefrihetsgrundlag?

Ny yttrandefrihetsgrundlag?

Delbetänkandet (SOU 2010:68). Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. Ju 2010/8054/L6. Vi begränsar vårt remissvar till några frågor, som vi särskilt uppmärksammat i debattbetänkandet.

Nedladdningsbara filer: 

Sammanfattning

Svenska Förläggareföreningen värnar tryck- och yttrandefriheten och vill inte riskera att den försvagas. Därför ställer vi oss kritiska till de tre föreslagna modellerna. Dels flyttas ensamansvaret för tryckta böcker från författaren till utgivaren/förläggaren i samtliga modeller, vilket är en väsentlig förändring mot gällande rätt, dels är vi oroade över om yttrandefrihetens grundbultar kommer att stå lika starka om man väljer någon av modellerna, inte minst mot bakgrund av EU-rätten. Däremot välkomnar vi en översyn av TF och YGL för att komma tillrätta med otydligheter i gällande lagstiftning.

Problem med dagens reglering

Vi delar utredningens uppfattning att det finns vissa problem med gällande rätt. Därför behöver TF och YGL ses över. Däremot tror vi inte att det är lämpligt att införa någon av de föreslagna tre modellerna för att komma tillrätta med dagens tillämpningsproblem. De bör i stället lösas genom en revidering/översyn av befintliga grundlagar.

Ensamansvaret i TF

Enligt gällande rätt bär författaren det tryckfrihetsrättsliga ansvaret för innehållet i en tryckt icke-periodisk skrift. Det är en etablerad ordning som förlag och författare känner väl. Att frångå denna ordning behöver noga analyseras och övervägas. Det blir sannolikt stora konsekvenser av att flytta över ansvaret från författaren till förläggaren. Traditionellt kommer författaren med ett färdigskrivet manus till förlaget. I allmänhet behöver manuset omarbetas innan utgivning. I nära samarbete med författaren genomförs därför redaktionella ändringar av redaktör och förläggare. Att ta steget från detta varsamma arbete, till att fullt ut ansvara även tryckfrihetsrättsligt för innehållet, kommer i förlängningen innebära ett annat arbetssätt och en annan utgivning. Förvisso ansvarar förlaget även idag solidariskt med författaren vad beträffar skadeståndsanspråk på grund av tryckfrihetsbrott, men en ändrad ansvarfördelning även straffrättsligt skulle påverka författarens frihet och kontroll över sin text på ett icke önskvärt sätt. Det kommer förändra relationen mellan författare och förlag. Det finns en uppenbar risk att författarens röst och särskilda uttryckssätt går förlorad om förläggaren ska ta ansvar för allt som står. Förslaget kan reducera författarens ställning och i förlängningen utgöra en inskränkning i författarens upphovsrätt. Vi ser gärna att denna fråga belyses i nästa betänkande.

Ensamansvaret i de tre föreslagna modellerna

Gemensamt för de tre föreslagna modellerna är att ensamansvaret för yttrandena ska åvila utgivaren. Eventuella konsekvenser av en sådan förändring från gällande rätt vad beträffar icke-periodiska skrifter behöver noga utredas. Möjligen skulle ansvarsmodellen kunna tillämpas på så vis att författaren även fortsättningsvis bär ansvaret för sina yttranden, genom att författaren anges som ansvarig vid utsättande av ansvarsuppgifter.

Meddelarskyddet i de tre föreslagna modellerna

För att någon av de tre modellerna ska komma ifråga måste yttrandefrihetens grundprinciper stå orörda. Vi anser att meddelarskyddet försvagas i de föreslagna modellerna jämfört med gällande rätt, eftersom det kan uppkomma en osäkerhet för uppgiftslämnaren om vem uppgifter får lämnas till.

Förhållandet till EU-rätten

Både med idag gällande regler och med i vart fall två av de föreslagna modellerna, Ansvarmodellen och Verksamhetsmodellen, kan konflikter uppstå med EU-rätten. Vi tror dock att Sverige kommer att ha svårare att få gehör för sin inställning vad beträffar yttrandefrihet och offentlighet om själva strukturen på våra grundlagar ändras enligt kommitténs förslag. Därför bör TF och YGL behållas.

Caroline Fellbom Franke

Jurist

Svenska Förläggareföreningen

 

Yttrande till Justitiedepartementet, Grundlagsenheten, 11 februari 2011

Buty Niemowlęce