Grunderna för litteraturstödet behålls oförändrade

Grunderna för litteraturstödet behålls oförändrade

I ”Läsa för livet”, regeringens nya litteraturproposition som offentliggjordes den 26 september 2013, skriver regeringen att det statliga stödet för utgivning av litteratur (litteraturstödet) bidrar till en mångfald i utgivningen och att man därför bedömer att de nuvarande grunderna för fördelning av stödet bör vara oförändrade.

Litteraturutredningen föreslog som bekant att ett tak skulle införas innebärande att ett förlag eller en förlagskoncern inte skulle kunna få mer än 23 prisbasbelopp i stöd under ett år oavsett kvaliteten i deras utgivning. I föreningens remissvar understryks bland annat vikten av att bokens kvalitet fortsatt ska vara avgörande för om en titel ska få stöd eller ej, och att om staten vill garantera en kvalitativt bred utgivning måste bokförlagen ges lika förutsättningar att verka på marknaden.

Vidare föreslog litteraturutredningen att två miljoner kronor, vilka genom införandet av takregeln ovan kunde frigöras, skulle tillföras kulturtidskriftsstödet. Eftersom regeringen föreslår att grunderna för fördelningen av såväl litteraturstödet som kulturtidskriftsstödet ska vara oförändrade, genomförs inte heller denna överflyttning av medel.

I april 2013 publicerade föreningen rapporten ”Litteraturstödet – från kvalitet till behov?”, skriven av Jan-Erik Pettersson, där bland annat det grundläggande syftet med litteraturstödet redovisas. Publiceringen var ett led i föreningens arbete för att föreslagna försämringar av stödet inte skulle genomföras. Rapporten sändes till bland annat kulturdepartementet och kulturutskottet. Föreningens ordförande och direktör har också vid ett flertal tillfällen träffat såväl representanter för departementet som utskottet för att understryka vikten av att grunderna för stöd inte ändras och då särskilt inte kvalitetskriteriet. Utan tvekan har föreningens arbete till försvar för litteraturstödet haft betydelse, även om det totala beloppet, idag 38 miljoner kronor, inte höjs vilket föreningen önskat.

Läs hela propositionen Läsa för livet 2013/14:3 här: http://www.regeringen.se/sb/d/16860/a/224959

Air Jordan XXXI 31 Shoes