Nyutgivningen ökar

Nyutgivningen ökar

Trots larmrapporter och dystra analyser ligger den samlade svenska bokutgivningen kvar på en hög och stabil nivå.  Siffror från Kungliga Biblioteket visar att utgivningen 2011 och 2012 var något högre än tidigare år.

Utgivningen av svensk skönliteratur ökade 2012 efter en nedgång 2011.  För den översatta skönlitteraturen minskade antalet nya verk medan antalet nya upplagor av tidigare utgivna böcker ökade.

Kungliga Bibliotekets Nationalbibliografi visar hur många nya böcker som varje år publiceras på svenska. KB registrerar all utgivning, även sådan som är avsedd för snäva målgrupper, vilket gör att antalet nyheter i regel ligger på en betydligt högre nivå än bokbranschens egna mätningar visar. I Nationalbibliografin får man med småförlag, hobbyförlag och den snabbt växande egenutgivningen. Och man får med böcker som ges ut av institutioner och vetenskapliga samfund, doktorsavhandlingar mm. KB har dock en mera avgränsad statistik över sådan utgivning som är ”spridd på bokmarknaden och av allmänt intresse”. Den visar följande siffror för nyutgivningen de senaste åren:

Antal nya verk och nya upplagor

2007                      9.042
2008                    12.130
2009                    10.337
2010                    11.360
2011                    10.727
2012                    10.733

Källa: Kungliga Biblioteket, Nationalbibliografin
Anm. Den höga siffran för 2008 beror delvis på en eftersläpning i registeringen hos KB.

Fram till och med 2010 fanns ett växande antal e-böcker med i KB:s statistik. 2011 och 2012 visar siffrorna enbart tryckta böcker, eftersom det tidigare avtalet om e-böcker mellan Elib och KB upphört att gälla. Med hänsyn tagen till det var utgivningen 2011 och 2012 något högre än tidigare år.

Den här sifferserien säger ingenting om bokförsäljningen eller ekonomin hos branschens aktörer. Men den visar en fortsatt mångfald i bokutgivningen, trots en pressad ekonomisk situation för bokbranschen.

Läs mer om den totala bokutgivningen i Faktabanken.

Air Jordan VII 7.5 Ture Flight