Regeringen föreslår att momsen på elektroniska publikationer sänks den 1 juli 2019

Regeringen föreslår att momsen på elektroniska publikationer sänks den 1 juli 2019

I promemorian om sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer som sändes ut till en rad remissinstanser strax före jul föreslår regeringen att momsen sänks den 1 juli 2019.

Elektronisk bok definieras inte närmare i den föreslagna lagtexten men man klargör att även böcker som innehåller en musikslinga, en filmsekvens och viss möjlighet till interaktivitet ska omfattas.

Hur böcker distribueras ska vidare inte ha någon betydelse, alla böcker oavsett distributionsform föreslås omfattas.

Svenska Förläggareföreningen ställer sig positiv till förslagen i remissen. Remissvaret återfinns här och regeringspromemorian här.

Hombre