Tryckerimoms - Prejudikat från Högsta domstolen

Tryckerimoms - Prejudikat från Högsta domstolen

Högsta domstolen har den 22 december meddelat beslut i mål mellan Norstedts Förlagsgrupp AB och Mediarummet F & H AB. Målet har legat vilande i Jönköpings tingsrätt i avvaktan på Högsta domstolen besvarande av de i målet aktuella frågorna vilka har skickats upp till HD från tingsrätten i en s.k. hissprövning. 

Med utgångspunkt i de förutsättningar som anges i tingsrättens underlag förklarar Högsta domstolen att Mediarummet F & H AB enligt läran om condictio indebiti är skyldigt att till Norstedts Förlagsgrupp AB återbetala den moms som har debiterats utan rättslig grund, och som sedermera av Skatteverket har återbetalats till Mediarummet. Målet i tingsrätten skall nu återupptas och avgöras mot bakgrund av HD:s svar. 
 
Högsta domstolens beslut finns att läsa här
 
Dagens besked från Högsta domstolen är glädjande, och innebär att återbetalningsskyldighet föreligger för tryckerierna gentemot sina kunder i den här typen av fall.  

Yoanjii