Nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten

Nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten

(SOU 2006:96). Svenska Förläggareföreningen och Föreningen Svenska Läromedel (Föreningarna) yttrar sig härmed över rubricerat betänkande och får anföra följande.

1. Allmänt

Föreningarna är positiva till den kartläggning av möjliga alternativ till dagens tryck- och yttrandefrihetsskydd som Beredningen har gjort. Emellertid är det Föreningarnas uppfattning att inget av de tre huvudalternativen bör ersätta den sedan länge väl etablerade tryck- och yttrandefrihetsreglering som vi har i dag.

2. Ny teknik och TF och YGL

TF och YGL har kritiserats för att inte fånga upp den kommunikation som sker med ny teknik. Föreningarna anser emellertid att en teknikoberoende och därmed i praktiken mindre detaljerad reglering sannolikt skulle innebära att grundlagsskyddet försvagades och i vissa sämsta fall helt försvann. Mot denna bakgrund förordar Föreningarna därför en bibehållen teknikberoende ordning.

3. Påverkar EU-medlemskapet TF och YGL?

Sverige har vid anslutningen till EU värnat det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga skyddet som vi har i dag och det är känt i andra medlemsländer att Sverige har en unik tryck- och yttrandefrihetsrättslig ordning. Det kan vara så att Sveriges samarbete inom EU i framtiden påverkas negativt av denna ordning men detta utgör inte i nuläget skäl nog för att frångå den nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Föreningarna delar därför Beredningens slutsats att det med hänsyn till EU-samarbetet inte i nuläget finns anledning att genomgripande förändra grundlagsskyddet för yttrandefriheten.

4. Om Beredningens alternativ m.m.

Av de skäl som framgår ovan förordar Föreningarna en fortsatt teknikberoende tryck- och yttrandefrihetsreglering och avstyrker både "Minimialternativet" – som innebär att TF och YGL upphävs och yttrandefriheten skyddas enbart genom artikel 10 i Europakonventionen, regeringsformens (RF:s) allmänna regler om yttrandefriheten kompletterade med en ny bestämmelse i RF – och "Mellanalternativet" – som innebär att TF och YGL upphävs och att yttrandefriheten utöver skyddet i "Minimialternativet" skyddas av ett nytt kapitel i RF.

Vidare avstyrker Föreningarna Beredningens tredje alternativ – "Maximialternativet", som innebär att TF och YGL läggs samman till en ny yttrandefrihetsgrundlag med vissa mindre materiella förändringar. Skälet för detta är, som Beredningen konstaterar (s. 256), att det är "tveksamt om den nuvarande uppdelningen av skyddet för yttrandefriheten på två grundlagar egentligen innebär något problem i sig och om en sammanslagning av TF och YGL utgör någon förbättring, ens i pedagogiskt avseende". Den nuvarande ordningen är som nämnts sedan länge etablerad och väl fungerande och något tungt vägande skäl till att slå samman de båda grundlagarna saknas. Föreningarna avstyrker därför även "Maximialternativet".

Föreningarna förordar i stället att den nuvarande ordningen med TF och YGL bibehålls.

 

Stockholm den 31 augusti 2007

              

Kristina Ahlinder, direktör, Svenska Förläggareföreningen                            

Mona Hillman Pinheiro, direktör Föreningen Svenska Läromedel

 

Yttrande till Justitiedepartementet, 31 augusti 2007

Nike KD