Rättighetsförvaltning

Rättighetsförvaltning

Svenska Förläggareföreningen bedriver för de allmänutgivande bokförlagen kollektiv rättighetsförvaltning enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.  Föreningen utgör en sådan organisation som avses i 1 kap 3 § i nämnda lag. 

I lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk finns regler som möjliggör för upphovsmän, förlag och utgivare att kollektivt via sin organisation licensiera rättigheter. Detta kallas för avtalslicens och används för att underlätta klarering av upphovsrättsligt skyddat material som berör många olika rättighetsinnehavare.

För rätten att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material inom t ex skolor, högskolor, företag, myndigheter och organisationer tecknas avtal mellan rättighetshavarna och användarna som grundar sig på bestämmelserna om avtalslicens. Svenska Förläggareföreningen är den organisation som ingår kopieringsavtal för bokförlagens räkning.

Bonus Copyright Access har i uppdrag av respektive organisation på upphovsrättsområdet att förhandla kopieringsavtal och licensiera rättigheter kollektivt för organisationernas räkning.  Det är även Bonus som inkasserar den kollektiva ersättningen, och fördelar den vidare till varje upphovsrättsorganisation.

Allmänutgivande bokförlag vars tryckta böcker kan antas ha blivit kopierade kan ansöka om ersättning hos Svenska Förläggareföreningen. Både förlag som är medlemmar i föreningen och förlag som inte är medlemmar får del av ersättningen.

Ersättningen fördelas till varje förlag utifrån en nyckel beräknad på varje förlags försäljning av tryckta böcker i proportion till samtliga förlags försäljning.