Stadgar

Stadgar

Svenska Förläggareföreningens stadgar är reviderade vid ordinarie föreningsmöte den 3 december 2009 och ordinarie vårmöte den 27 maj 2010.

Namn, säte, uppgift och servicebolag

§ 1

Föreningens namn är Svenska Förläggareföreningen. Föreningen är stiftad den 4 december 1843 och är en sammanslutning av fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver förlagsrörelse eller liknande verksamhet i Sverige.

Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningens verksamhetsår räknas fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma intressen. Den grundläggande arbetsuppgiften är att synliggöra, försvara och förstärka förlagsbranschens position och i alla relevanta sammanhang ta tillvara medlemmarnas intressen. Tyngdpunkten i föreningens verksamhet ska ligga på sådana frågor som rör de juridiska villkoren för förlagsverksamhet, främst inom områdena upphovsrätt och tryckfrihetsrätt, inom olika ekonomisk-politiska fält, med särskild inriktning på kulturpolitik samt inom områden som rör bokens och läsandets ställning.

Föreningen ska för sin verksamhet driva ett servicebolag, Svenska Förläggare AB.

Medlemskap

§ 2

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen och avgöras av föreningens styrelse.

Ett förlag som har en ägarandel på mer än 50 % i ett annat förlag, som uppfyller kraven på medlemskap, kan inte vara medlem utan att det senare förlaget också är medlem eller omvänt.

Årsavgifter till föreningen samt andra medlemsförpliktelser

§ 3

Medlemskap i föreningen medför skyldighet att erlägga vid föreningsmöte fastställd årsavgift till föreningen.

Medlemskap i föreningen medför också skyldighet att erlägga vid föreningsmöte fastställd serviceavgift till servicebolaget.

Vidare ska medlem följa de förpliktelser som framgår av stadgarna eller som stadgeenligt beslutats.

§ 4

Medlemmarna ska senast den 1 september varje år, genom förmedling av auktoriserad eller godkänd revisor, lämna uppgift om föregående års nettoförsäljning av tryckta och digitala böcker, exklusive läromedel för grund- och gymnasieskolan.

Uteslutning/utträde

§ 5

Medlem som handlar i strid mot föreningens stadgar eller beslut kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

§ 6

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast tre månader före verksamhetsårets utgång.

§ 7

Utträde eller uteslutning ur föreningen befriar inte medlem från avgifter till föreningen eller serviceavgifter till servicebolaget som beslutats före utträdet.

Föreningens ordinarie möten

§ 8

Föreningen håller varje år två ordinarie möten, det ena i april eller maj och det andra i november eller december, samt dessutom extra möten när styrelsen anser det erforderligt eller det begärs av minst 1/10 av medlemmarna.

Föreningsmötena är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst.

Kallelse till möte ska göras skriftligen senast fjorton dagar före utsatt möte.

I kallelsen ska anges de ärenden som kommer att förekomma till behandling.

För att giltigt beslut ska kunna fattas vid ordinarie föreningsmöte eller extra möte fordras att minst 1/10 av medlemmarna är närvarande.

Protokoll ska föras vid samtliga föreningsmöten och styrelsemöten. Föreningens direktör är ansvarig för att detta sker.

§ 9

På vårens ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma:

- val av ordförande för mötet
- val av två justerare
- upprättande av röstlängd
- styrelsens redovisning för det förflutna kalenderåret
- föredragning av revisionsberättelsen
- fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition  beträffande vinst eller förlust
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och direktören
- val av styrelse, varav en ordförande
- val av valnämnd, varav en ordförande och fyra ledamöter
- val av två revisorer med två suppleanter, varav minst en ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserad revisor
- val av föreningens representant vid bolagsstämmor i Svenska Förläggare AB och Tidnings AB Svensk Bokhandel
- styrelsens framställningar och förslag
- av föreningsmedlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen senast en månad före föreningsmötet

På höstens ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma:

- val av ordförande för mötet
- val av två justerare
- upprättande av röstlängd
- fastställande av medlemsavgiften till Svenska Förläggareföreningen för det  kommande året
- godkännande av budget för Svenska Förläggare AB för det kommande året samt fastställande av serviceavgifterna för det kommande året
- styrelsens framställningar och förslag
- av föreningsmedlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen senast en månad före föreningsmötet

Valnämnd

§ 10

Valnämnden ska bestå av fem personer. Valnämnden utses av årsmötet för ett år i taget. Minst en av valnämndens medlemmar ska nyväljas på vårens ordinarie föreningsmöte. Ledamöterna sitter max fem år.

Sedan valnämnden berett medlemmarna tillfälle att inkomma med önskemål rörande styrelserepresentation ska den minst en månad före vårens ordinarie föreningsmöte till kansliet överlämna förslag till styrelsens sammansättning. Valnämndens förslag ska tillställas medlemmarna.

Det åligger valnämnden att i sitt arbete ta hänsyn till att olika typer av förlag blir representerade, så att styrelsen i möjligaste mån får sådan sammansättning att skilda,
i föreningen företrädda, intressen blir på lämpligt sätt tillgodosedda.

Valnämnden ska i sitt nomineringsarbete eftersträva att styrelsen har en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Styrelse

§ 11

Föreningens styrelse ska bestå av åtta ledamöter.

§ 12

Styrelsen är beslutsför när minst fem av ledamöterna är närvarande.

§ 13

Vid omröstning har varje ledamot en röst. Val ska, om någon ledamot begär det, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslag.

§ 14

Kallelse till styrelsemöte jämte dagordning ska tillställas styrelseledamöterna senast en vecka före mötet.

Ledning

§ 15

För föreningen ska finnas en direktör. Styrelsen fastställer de ramar inom vilka direktören ska verka.

Föreningens direktör ska också vara verkställande direktör i servicebolaget Svenska Förläggare AB.

Direktören är ansvarig inför styrelsen och föreningen.

Firmateckning

§ 16

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser.

Statistik

§17

Föreningens medlemmar är skyldiga att lämna uppgifter till föreningens årliga branschstatistik gällande utgivning och försäljning av tryckta och digitala böcker exklusive läromedel för grund- och gymnasieskolan.

Stadgeändring

§ 18

Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar ska om de antas bordläggas under minst två månader och får inte slutligen avgöras förrän vid nästa ordinarie föreningsmöte.

Beslut om likvidation

§ 19

Beslut om att föreningen ska träda i likvidation ska fattas vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena ska vara ordinarie föreningsmöte. För att vara giltigt måste beslutet vid det senare av de båda föreningsmötena ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Om föreningen träder i likvidation ska de tillgångar föreningen har fördelas på medlemmarna så att de medlemmar som föreningen har vid upplösningen först och i mån av tillgång återfår inbetalade insatser och att eventuella återstående medel fördelas mellan medlemmarna i proportion till summorna av under senaste treårsperioden inbetalade totalbidrag till föreningen och servicebolaget.

 

Stockholm i maj 2010