Svenska Förläggareföreningens allmänna principer för hantering av rättighetsintäkter

Svenska Förläggareföreningens allmänna principer för hantering av rättighetsintäkter

Här följer Svenska Förläggareföreningens allmänna principer för hantering av rättighetsintäkter. Dessa gäller tills vidare. 

Fördelning

Alla bokförlag har efter särskilt intyg avseende omsättning för försäljning av allmänlitteratur rätt att få del av kollektiv rättighetsersättning som föreningen eller annan på uppdrag av föreningen har inkasserat. Fördelning av intäkterna ska ske till bokförlagen i förhållande till intygad omsättning.

Avdrag

Föreningen har rätt att besluta om att avdrag från rättighetsintäkterna får göras för kulturella, sociala och utbildningsrelaterade ändamål. Avdrag får enbart göras för ändamål som har ett samband med föreningens generella uppdrag och kommer kollektivet rättighetshavare till del.

Förvaltningskostnader

Föreningen har rätt att göra avdrag för befogade och dokumenterade administrationskostnader för genomförande av sitt förvaltningsuppdrag. Administrationsavdraget har bestämts till 5 000 kronor per bokförlag.

Likabehandling

Varje bokförlag, medlem som icke medlem i föreningen, ska behandlas lika vid utförande av föreningens förvaltningsuppdrag.

Utbetalning

Utbetalning av ersättningen ska ske så snart som möjligt, och om det inte finns godtagbara skäl, senast nio månader från utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna inkasserades.