Upphovsrätt

Upphovsrätt

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ger skydd åt bl.a. individuellt och konstnärligt skapande. Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket.

Olika typer av verk skyddas, såsom skönlitterära och andra beskrivande framställningar i skrift eller tal, datorprogram, musikaliska och sceniska verk, filmverk, fotografiska verk eller andra alster av bildkonst, byggnadskonst eller brukskonst. En idé eller rena fakta skyddas inte, utan det är själva ”formen” som åtnjuter upphovsrättsligt skydd. För att ett verk ska vara upphovsrättsligt skyddat krävs det att det når upp till ett visst mått av självständighet och originalitet. Verket måste vara ett uttryck för upphovsmannens individualitet och vara resultatet av ett skapande arbete. Det får inte vara rent mekaniskt producerat utan måste uppnå ”verkshöjd”.

Ett verk får skydd i och med sin tillkomst. Registrering eller liknande krävs inte i Sverige. Detsamma gäller för alla länder som undertecknat Bernkonventionen (BK) för skydd av litterära och konstnärliga verk.

I och med att Sverige ratificerat BK så har Sverige åtagit sig att skydda utländska upphovsmäns verk i Sverige på samma sätt som svenska upphovsmäns. Utländska upphovsmäns verk skyddas dock endast i Sverige i den mån som de fortfarande är skyddade i upphovsmannens hemland. I länder som inte undertecknat Bernkonventionen, utan enbart Världskonventionen för upphovsrätt, kan förutsättningarna vara annorlunda. Copyrightsymbolen © har inte något självständigt juridiskt värde, men krävs för upphovsrättsligt skydd i de länder som inte ratificerat Bernkonventionen utan endast Världskonventionen. Även bearbetningar av verk skyddas enligt URL, vilket innebär att upphovsmannens tillstånd krävs för att exempelvis översätta eller filmatisera en bok.

Ekonomisk rätt

Upphovsrätten omfattar grundläggande ekonomiska rättigheter. Upphovsmannen har en ensamrätt att förfoga över sitt eget verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Verket görs tillgängligt för allmänheten när det överförs till allmänheten, framförs offentligt, exemplar av verket visas offentligt liksom när verket sprids till allmänheten genom försäljning, uthyrning eller utlåning. Från dessa rättigheter finns det inskränkningar i upphovsrätten med hänsyn till privata och allmänna intressen, till exempel rätten att citera ur verk och rätten att kopiera ett verk för privat bruk. Med privat bruk menas att syftet inte får vara kommersiellt. Det är tillåtet att göra kopior åt sig själv i privatlivet och åt personer inom familjen eller vänkretsen, men inte åt kollegor för användning i arbetet.

Upphovsmannens ensamrätt att tillåta eller förbjuda utnyttjande av verket har ett ekonomiskt värde och kan upplåtas eller helt överlåtas. I förlagsbranschen sker en upplåtelse att trycka och ge ut en bok genom ett så kallat förlagsavtal.

Ideell rätt

Upphovsmannens ensamrätt omfattar utöver de ekonomiska rättigheterna även en ideell rätt (droit moral). Den ideella rätten består av rätten att bli namngiven som upphovsman i samband med sitt verk (namnangivelserätten) och rätten till respekt för verket (respekträtten). Den ideella rätten ska alltid respekteras och beaktas oavsett om upphovsrätten är inskränkt genom någon bestämmelse i upphovsrättslagen eller inte. Upphovsmannen kan inte helt avstå den ideella rätten. Den kan bara efterges i begränsad omfattning. Till exempel så kan författaren då boken skall utgöra grunden till en film efterge respekträtten så att regissören får bearbeta verket precis som han eller hon vill. Författaren har ändå kvar respekträtten till verket som bok.

Skyddstid

Ett upphovsrättsligt skyddat verk har skydd intill utgången av det sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled. Om det finns flera upphovsmän till verket gäller skyddet intill utgången av det sjuttionde året efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår.

Fotografier som inte uppnår verkshöjd, det vill säga inte är så pass självständiga och originella att de anses vara fotografiska verk och därmed erhåller ett sjuttioårigt upphovsrättsligt skydd, är skyddade intill utgången av det femtionde året efter det år då bilden framställdes.

Intrång i upphovsrätten

Den som utan tillstånd inkräktar i upphovsmannens ensamrätt gör intrång i denna och kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Inskränkningar i upphovsrätten

I andra kapitlet upphovsrättslagen regleras ett antal inskränkningar i upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Det finns inskränkningar av olika slag, rena inskränkningar och tvångslicenser.

En ren inskränkning ger en användare rätt att nyttja ett verk fritt utan tillstånd av eller ersättning till upphovsmannen. Rätten att citera är en ren inskränkning.

En tvångslicens är en inskränkning som ger en användare rätt att nyttja ett verk utan att först be om tillstånd. Upphovsmannen är tvungen att acceptera någon annans nyttjande av verket. Ersättning för nyttjandet måste utges. Ett exempel är rätten att framställa skolboksantologier.

Avtalslicenser

En avtalslicens förutsätter till skillnad från en tvångslicens ett avtal med upphovsmannen. Vid vissa massutnyttjanden av verk kan det vara tidskrävande och kostsamt att få tillstånd för nyttjande individuellt från varje upphovsman. På en del områden anses det ändå viktigt att verken ska kunna nyttjas. Upphovsrätten kan då förvaltas kollektivt av till exempel en organisation som företräder upphovsmännen. I de nordiska länderna finns därför regler om kollektiva avtalslicenser i upphovsrättslagen. Under de förutsättningar som framgår av lagen kan en part träffa avtal om användning av verk med en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området, och därigenom få rätt att använda verk av det slag som avses med avtalet även av upphovsmän som inte företräds av organisationen. Innehållet i avtalet avgörs av den avtalsslutande organisationen och dess motpart. En upphovsman kan, förutom när det gäller vidaresändning av verk som ingår i en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning, alltid meddela att han eller hon inte vill vara del av den kollektiva avtalslicensen. De kollektiva avtalslicenserna anses inte vara inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt utan som ett sätt att kollektivt förvalta ensamrätten.

Tolkning av upphovsrättsliga avtal

Det finns en särskild tolkningsregel för upphovsrättsliga avtal, den så kallade specifikationsprincipen. Enligt denna stannar de delar av upphovsrätten som inte uttryckligen överlåtits eller upplåtits kvar hos upphovsmannen. Oklara avtal ska enligt oklarhetsregeln tolkas till fördel för upphovsmannen.

Allmänna avtalsrättsliga regler är tillämpliga på upphovsrättsliga avtal. Om en överlåtelse eller upplåtelse skett på villkor som är oskäliga kan villkoren jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § avtalslagen.

Lojalitetsplikt

När författare och förläggare ingår förlagsavtal råder lojalitetsplikt mellan dem. Den innebär bland annat att vardera parten är förhindrad att vidta åtgärder som åsidosätter grunden för det avtal som parterna träffat.

Titelskydd

Ett verk som har offentliggjorts erhåller i och med offentliggörandet ett så kallat titelskydd. Det innebär att något annat verk inte får göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket lätt kan förväxlas med ett förut offentliggjort verk.

Offentliggöra

Ett verk anses offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, det vill säga med upphovsmannens samtycke. Vidare anses verket utgivet när exemplar har förts ut i handeln med upphovsmannens samtycke eller på annat sätt blivit spritt till allmänheten med upphovsmannens samtycke. Endast verk som har offentliggjorts med upphovsmannens samtycke kan citeras.