Upphovsrätten i informationssamhället

Upphovsrätten i informationssamhället

Genomförande av direktiv 2001/29/EG (Ds 2003:35). Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL) och Svenska Förläggareföreningen (SvF) har genom remiss av den 26 juni 2003 beretts tillfälle att yttra sig med anledning av rubricerad promemoria. Föreningarna har valt att avge ett gemensamt yttrande eftersom föreningarnas åsikter i detta avseende är samstämmiga och direktivet har en stor betydelse för bokbranschen i sin helhet.

Nedladdningsbara filer: 

Föreningarna ställer sig positiva till stora delar av det förslag som justitiedepartementet presenterar i Ds 2003:35. Den implementering av direktivet som i promemorian föreslås måste anses väl genomarbetad och dessutom väl anpassad till dagens svenska upphovsrätt. Föreningarna ställer sig särskilt positiva till de förändringar som innebär en kodifiering och ett tydliggöranden av situationer i vilka rättsläget på grund av den snabba tekniska utvecklingen länge varit oklart. Att införa begreppet ”överföring” inom ramen för tillgängliggörande till allmänheten innebär att rättsläget klargörs på ett önskvärt sätt. Det blir genom denna terminologi enklare att hantera den användning som idag sker online. Genom justitiedepartementets förslag blir det också tydligare för allmänheten att de nyttjanden som sker online av ett upphovsrättsligt verk omfattas av upphovsmannens ensamrätt och således kräver tillstånd i normalfallet.

I och med informationssamhällets utveckling har utbudet och efterfrågan av upphovs-rättsliga verk ökat. En stor del av användningen av verken sker i digitala miljöer med allmänheten som slutanvändare. Det är därför viktigt att det tydligt framgår av den gällande lagstiftningen – både lagtext och förarbeten – under vilka förutsättningar och med vilka begränsningar som man får nyttja verk. Det är särskilt viktigt att lagtexten formuleras på ett tydligt sätt i de fall där justitiedepartementets förslag innebär en förändring av rättsläget. Detta för att den främsta gruppen av användare – allmänheten –skall kunna avgöra vilka möjligheter och begränsningar som dagens upphovsrätt innebär.

I samband med detta kan det noteras att samhället i många fall intar en mycket använ-darvänlig attityd. Föreningarna menar att allt för mycket fokus läggs på användarna: det skall vara lätt för vem som helst att när som helst få tillgång till information. Vad man från samhällets och lagstiftarens sida även måste beakta är upphovsmännens möjlig-heter att skydda sina verk. Upphovsmännens incitament att skapa nya verk kan gå förlorad om vi inte ser till att verken kan skyddas. Att inta ett mer långsiktigt perspektiv minnebär således att man även beaktar konsekvenserna av upphovsmännens oförmåga att skydda verk: författarnas incitamentet att skapa och förlagens förmåga att investera i upphovsrätten riskerar att minska. En anpassning av upphovsrättslagen till dagens informationssamhälle måste ske med både användarnas och upphovsmännens intresse som utgångspunkt.

Sammanfattningsvis kan föreningarnas inställning till förslaget som presenteras i Ds 2003:35 beskrivas som positiv. Föreningarna har mot bakgrund av detta valt att begränsa sitt yttrande till de bestämmelser som kan komma att påverka bokbranschen på ett negativt sätt.

Yttrandet i sin helhet kan laddas ned ovan.

 

Yttrande till Justitiedepartementet, Enheten för immaterialrätt och transporträtt, 15 september 2003

Jordan Flight Luxe