Upphovsrätten - viktigare än någonsin

Upphovsrätten - viktigare än någonsin

Författare: 
Jan Rosén, Per Jonas Nordell, Kjell Bohlund och Daniel Knutsson
Publicerad: 
1 november 2007

Upphovsrätten är en självklar grundförutsättning för upphovsmännens och därmed förlagens verksamhet. Ändå är den ständigt diskuterad och ifrågasatt. Den digitala utvecklingen har ökat tillgängligheten, vilket lett till att övervakningen komplicerats.

Allvarliga missuppfattningar om rättsläget har fått spridning inte minst i Sverige och respekten och förståelsen för upphovsrätten har på många håll vacklat. Vi är övertygade om att den digitala utvecklingen inte får leda till någon sorts uppluckring av upphovsrätten utan tvärtom ställer krav på ökade insatser för att stärka och säkra den.

Svenska Förläggareföreningen
- Tillstyrker i huvudsak justitiedepartementets förslag Ju2007/6426/L3 till införlivande av Sanktionsdirektivet (2004/48/EG) och understryker behovet av skyndsam hantering.
- Anser att de åtgärder som föreslås i Cecilia Renfors utredning "Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?" (Ds 2007:29) bör få lagstiftarens stöd.
- Anser att avtalsfrihet är grundläggande för en fungerande bokbransch och att en revidering av tredje kapitlet upphovsrättslagen inte får resultera i en tvingande reglering av förlagsavtalen.

Rapporten behandlar de viktiga upphovsrättsfrågorna och är skriven av Jan Rosén, professor Stockholms universitet, Per Jonas Nordell, professor Stockholms Handelshögskola, Kjell Bohlund, ordförande Svenska Förläggareföreningen och Daniel Knutsson, jurist Svenska Förläggareföreningen.

Brands