Yttrandefrihet och tryckfrihet

Yttrandefrihet och tryckfrihet

Yttrandefrihet (freedom of speech) innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter om vad som helst.

Yttrandefriheten har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Yttrandefrihetsgrundlagen är en av Sveriges grundlagar, och inga andra begränsningar i yttrandefriheten får göras än de som följer av lagen.

Med tryckfrihet (freedom to publish) menas att varje medborgare har rätt att ge ut en skrift utan censur eller förhandsgranskning av till exempel myndigheter. Den som gett ut eller skrivit en skrift kan bara ställas till svars för innehållet i den inför domstol. Tryckfriheten är stadgad i tryckfrihetsförordningen, som precis som yttrandefrihetsgrundlagen är en av Sveriges grundlagar.

Yttrandefrihetsfrågor och tryckfrihetsfrågor är centrala för Svenska Förläggareföreningen. Arbetet för att stärka det fria ordet och för att motverka censur och andra typer av inskränkningar i Sverige, liksom i andra länder, är högt prioriterat i föreningens arbete. Mot bakgrund av detta har föreningens sedan många år en särskild kommitté för yttrandefrihetsfrågor.